Przetargi.pl
Zakup z dostawą zamkniętego aspiracyjno - próżniowego systemu do pobierania krwi i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Wieluniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 043 8438311 w. 355 , fax. 043 843 83 11 wew. 213
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  ul. Szpitalna 16 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. +48 043 8438311 w. 355, fax. 043 843 83 11 wew. 213
  REGON: 00031014300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą zamkniętego aspiracyjno - próżniowego systemu do pobierania krwi i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamkniętego aspiracyjno - próżniowego systemu do pobierania krwi i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Wieluniu. 2. Szczegółowy opis określający asortyment i ilości zawiera załącznik do specyfikacji - formularz cenowy (Zadania nr 1 i 2 ) 3. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do użytkowania w placówkach służby zdrowia na terenie Polski i posiadać na potwierdzenie tego faktu odpowiednie dokumenty : deklaracje zgodności i oznakowania znakiem CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych( zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 r.), ewentualnie inne obowiązujące prawem dokumenty 4. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza termin ważności przedmiotu zamówienia krótszy, jednakże tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 5. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach