Przetargi.pl
Prowadzenie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 roku.

Miasto Piotrków Trybunalski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7327796 , fax. 044 7327798
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski
  ul. Pasaż Rudowskiego 10 10
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7327796, fax. 044 7327798
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2011 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje: I. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w 2011roku. II. Orientacyjna ilość zwierząt z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przebywających w Schronisku to średnio 270 psów i 30 kotów. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Stosowanie się do postanowień regulaminu schroniska - stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy, 2. Całodobowe sprawowanie opieki nad przebywającymi w schronisku zwierzętami, 3. Codzienne karmienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami żywienia zwierząt, 4. Całodobową dyspozycyjność oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za pełnienie dyżuru pod ogólnodostępnym numerem telefonu w schronisku, 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez organizowanie aukcji, sprzedaży, oddawanie do adopcji, 6. Ograniczenie populacji zwierząt w schronisku poprzez ich sterylizację i kastrację - nie mniej niż 200 zwierząt. W pierwszej kolejności te zwierzęta, które opuszczają schronisko, 7. Zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w schronisku w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, 8. Szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczepieniami muszą być objęte wszystkie zwierzęta przybywające do schroniska + znajdujące się w schronisku, 9. Szczepienia profilaktyczne zwierząt przeciw chorobom zakaźnym. Szczepieniami muszą być objęte wszystkie zwierzęta przybywające do schroniska + znajdujące się w schronisku, 10. Obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę oraz powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie, 11. Współpraca z lecznicami dla zwierząt w zakresie trwałego oznakowania psów przebywających w schronisku, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, 12. Wyłapywanie bezdomnych psów i kotów wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach akcji ogłoszonej przez Prezydenta Miasta oraz zgłoszeń mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do organu Policji, Straży Miejskiej lub schroniska i ich transport do schroniska, 13. Przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku zwierząt bezdomnych wyłącznie z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 14. Wyłapywanie bezdomnych psów i kotów przy użyciu wyłącznie urządzeń specjalistycznych przeznaczonych do wyłapywania zwierząt, 15. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej oraz służb zabezpieczających akcję wyłapywania - organ Policji, Straży Miejskiej, podczas wyłapywania (odławiania) bezdomnych zwierząt w przypadku konieczności użycia środków farmakologicznych, 16. Reagowanie na zgłoszenia osób fizycznych i prawnych - wyjazdy na interwencję: 1) w przypadku zgłoszeń dotyczących zwierząt agresywnych stwarzających zagrożenie dla ludzi - niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia, 2) w przypadku zgłoszeń dotyczących rannych zwierząt w wyniku wypadku - niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, 3) w innych przypadkach - niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu przyjęcia zgłoszenia, 17. Zapewnienie opieki lekarskiej w stosunku do zwierząt poszkodowanych w wypadkach ulicznych, 18. Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku, zawierającego: 1) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie oraz imię, 2) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska lub inne okoliczności, na podstawie których zwierzę znalazło się w schronisku, 3) dane dotyczące kwarantanny, 4) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, oznakowanych, 5) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę, 6) datę śmierci z podaniem przyczyny, 19. Wydawanie zwierząt ze schroniska wraz z wypisem z wykazu zawierającym informacje, o których mowa w pkt 18 ust. 1,2,4, 20. Prowadzenie książki kontroli weterynaryjnej, do której wpisywane są zalecenia urzędowego lekarza weterynarii, 21. Zakup leków i innego wyposażenia gabinetu weterynaryjnego, 22. Oddawanie do utylizacji zwłok zwierząt padłych lub uśpionych, 23. Bieżącą naprawę i konserwację obiektów, urządzeń i wyposażenia schroniska oraz utrzymanie czystości w obiektach i na terenie schroniska, w tym usuwanie nieczystości, 24. Przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji, 25. Zabezpieczenie obiektu we wszystkie środki potrzebne do normalnego funkcjonowania schroniska, w tym zabezpieczenie pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP w zakresie wynikającym z eksploatacji obiektu, 26. Dbanie o powierzony majątek Miasta, nie dopuszczając do jego dekapitalizacji; 27. Całodobowe zabezpieczenie terenu i obiektu, 28. Zgłaszanie Zamawiającemu uwag o stanie technicznym obiektów, 29. Obsługa kotłowni wraz z instalacjami (w tym zakup opału) oraz obsługa kotłów warzelnych ciśnieniowych przez osoby do tego uprawnione, 30. Utrzymywanie w sprawności wszystkich urządzeń wraz z instalacjami zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów w tym zakresie oraz przeprowadzanie przeglądów technicznych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 31. Utrzymanie porządku na istniejących terenach zieleni i zakładanie nowych w obrębie schroniska, 32. Prowadzenie książek obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 33. Zawieranie umów na: dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów stałych, telefon, internet oraz utylizację zwłok zwierzęcych z odpowiednimi instytucjami w zakresie obowiązywania umowy oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu, 34. Organizowanie, zabieganie o dodatkowe fundusze i inne środki niezbędne do prawidłowego utrzymania i funkcjonowania schroniska, w instytucjach i jednostkach spoza Urzędu Miasta, 35. Przedkładanie informacji raz na miesiąc, zawierających dane o zwierzętach /osobno psy i koty/, z wyszczególnieniem numeru inwentarzowego: 1) przyjętych do schroniska, 2) oddanych do adopcji, 3) poddanych szczepieniom przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, 4) poddanych eutanazji z podaniem przyczyny, 5) padłych, ponadto: 1) Oznakowanych z podaniem: a) numer czipa, b) oddanych do adopcji: - na miasto Piotrków Tryb., - poza miasto, - poza kraj, c) padłych, d) poddanych eutanazji, 36. Przedkładanie sprawozdań finansowo - rzeczowych (raz na miesiąc), dotyczących rozliczeń wydatków związanych z prowadzeniem schroniska wraz z kserokopiami faktur i rachunków. Ponadto informacji dotyczących rozliczeń wydatków związanych z wyjazdami na interwencje (do wglądu karty drogowe na każdy używany samochód wykorzystywany do interwencji), 37. Założenie, prowadzenie i systematyczne aktualizowanie strony internetowej schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu ww. czynności, były przestrzegane przepisy wynikające: 1) z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), 2) z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 11, poz. 67), 3) z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657), 4) z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), 5) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., nr 116, poz. 753), 6) z uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983800000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach