Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz psów służbowych będących na ewidencji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6652295 , fax. 042 6652080
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6652295, fax. 042 6652080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz psów służbowych będących na ewidencji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług weterynaryjnych na rzecz psów służbowych będących na ewidencji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Szczegółowy opis przedmiotu i warunki wykonania zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 i 7 do SIWZ. 2. Ilości zwierząt oraz ilości usług podane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są one podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. Faktyczna ilość zwierząt oraz ilość i rodzaj usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. 3. Siedziba/lecznica lekarza weterynarii musi znajdować sie na terenie regionu, którego dotyczy postępowanie. 4. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczki na usługi będące przedmiotem zamówienia. 5. Wykonawca w Formularzu ofertowym wpisze osobę do której należy zgłosić zamówienie i poda jej adres, imię i nazwisko, nr telefonu, faxu lub pocztę elektroniczną. Ze strony Zamawiającego do kontaktów będą wyznaczone osoby, które wpisane zostaną w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 852000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach