Przetargi.pl
usługa tzw. pogotowia technicznego

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 150/152
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (42) 674 77 14 , fax. (42) 6749398
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  al. Piłsudskiego 150/152 150/152
  92-230 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 674 77 14, fax. (42) 6749398
  REGON: 47169132100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z 100% udziałem miasta

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa tzw. pogotowia technicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii - tzw. usługa pogotowia w zakresie urządzeń i instalacji wod.-kan. , co i elektrycznych w budynkach będących w zarządzie Zamawiającego- wykaz budynków stanowi załącznik nr 3 do siwz 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz najczęściej wykonywanych napraw/awarii stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Faktyczna liczba i rodzaj zrealizowanych usług/prac będzie zależna od potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w w/w załączniku ilości i rodzaj usług są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty i nie mogą stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego. 4. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca wykonywania usługi oraz innymi kosztami związanymi z ich należytym wykonaniem. 6. Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach umowy prowadzone będą przez pracowników Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, oraz, że przez czas obowiązywania umowy będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zobowiązuje się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do podania numeru telefonu, pod którym dostępny będzie w czasie realizacji zamówienia. 8. Wykonawcę obowiązuje znajomość: - obsługi i konserwacji stacji wymiennikowej LOGOTERMA firmy MEIBES - znajomość obsługi i konserwacji węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowej z kotłami DE DIETRYCH - moc kotłowni 216 kW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach