Przetargi.pl
Sukcesywną dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Pracowniach Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Kościelna 1.

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-035 Ozorków, ul. Juliusza Słowackiego 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 718 93 52 , fax. 0-42 718 93 52
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
  ul. Juliusza Słowackiego 2 2
  95-035 Ozorków, woj. łódzkie
  tel. 0-42 718 93 52, fax. 0-42 718 93 52
  REGON: 00018279700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsz-ozorkow.org/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywną dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Pracowniach Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Kościelna 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): grupa - 09.13.51.00-5, nazwa - rafinowane produkty ropopochodne) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie w ilości do 48.000 litrów, olej ten winien odpowiadać wymogom parametrów urządzeń grzewczych posiadanych przez naszą Szkołę, tj.: olej opałowy lekki, ekologiczny zgodny z wymogami polskiej normy jakościowej PN-C-96024:2001. 2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsz-ozorkow.org/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach