Przetargi.pl
Dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej i przebudowa istniejącej klatki wewnętrznej- LOE Jedlnia Letnisko

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Janiszewska 48
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 48 3451722 , fax. +48 48 3451905
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom
  ul. Janiszewska 48 48
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. +48 48 3451722, fax. +48 48 3451905
  REGON: 67008074400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej i przebudowa istniejącej klatki wewnętrznej- LOE Jedlnia Letnisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej i przebudowa istniejącej klatki wewnętrznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w hotelu Pod Dębem w LOE w Jedlni Letnisko i przystosowanie istniejącej klatki schodowej do zaleceń p.poż. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na II etapy: Etap I- dobudowa klatki zewnętrznej. Etap II -przebudowa istniejącej klatki wewnętrznej Szczegółowy Zakres wykonania robót został określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia (tabelarycznie z podaniem nazwy materiału, producenta, ilości planowanej do wbudowania i zamontowania. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodów nierónoważności zaproponowanych Zamienników Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Ewentualne zamówienie uzupełniające obejmować będzie taki sam rodzaj prac, jaki jest ujęty w zamówieniu podstawowym, a zakres zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 30% wartości zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. wadium w wysokości 7000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. 02.06.2014 r. godz.10.00. 13.2. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 13.2.1. pieniądzu, 13.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 13.2.3. gwarancjach bankowych; 13.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 13.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z póź zm.). 13.3. dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty. 13.4. wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku BGŻ S.A. o/Radom 18203000451110000000175060 , z dopiskiem Wadium i nr postępowania SA-2710 - 3 2014 13.5. wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 13.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 13.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 13.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 13.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 13.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego; 13.9.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.radom.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach