Przetargi.pl
Oddział Morski IMGW-PIB:Pielęgnacja terenów zielonych w obiektach należących do Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5694230, 5694416, 5694263 , fax. 22 5694415
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Podleśna 61 61
  01-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, fax. 22 5694415
  REGON: 00008050700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oddział Morski IMGW-PIB:Pielęgnacja terenów zielonych w obiektach należących do Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Pielęgnacja ogródka o pow. 96 m2 przy budynku Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni, ul. Waszyngtona 42. Część 2: Pielęgnacja terenu zielonego o pow. 320 m2 przy budynku Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Świnoujściu, ul. Żeromskiego 27 Część 3: Koszenie trawy o powierzchni 15.000 m2 ha na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Koszalinie, ul. Morska 101 Część 4: Pielęgnacja trawnika o pow. 5.000 m2 na Automatycznej Stacji Synoptycznej w Resku, ul. Krakowska 16. Część 5: Pielęgnacja trawnika o pow. 15.892 m2 w Lęborku, ul. Polna 1. Część 6: Koszenie trawnika o pow. 30.000 m2 Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Łebie, ul. Rąbka 1a Część 7: Koszenie trawnika o pow. 2.328 m2 w ogródku meteorologicznym w Elblągu, ul. Czarnieckiego 14 oraz pielęgnacja trawnika o pow. 16.853 m2 na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Milejewie, ul. Szkolna 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imgw.pl (miejsce: wiadomości/zamowieniapubliczne/Oddzial Morski w Gdyni)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach