Przetargi.pl
wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopu Cs-137 przez placówki podstawowe prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju

Państwowa Agencja Atomistyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6959826 , fax. 22 6959856
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Agencja Atomistyki
  ul. Krucza 36 36
  00-522 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6959826, fax. 22 6959856
  REGON: 00090747300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopu Cs-137 przez placówki podstawowe prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup u producentów materiałów wzorcowych o atestowanej aktywności oraz innych materiałów (odczynniki chemiczne, pojemniki itp.) niezbędnych dla przygotowania referencyjnych próbek pomiarowych. 2. Sprawdzenie kalibracji aparatury Wykonawcy za pomocą materiałów wzorcowych wymienionych w pkt 1. 3. Zakup lub pobranie materiału wyjściowego: - proszek mleczny, - woda do picia. 4. Pobranie z ww. materiału wyjściowego reprezentatywnych próbek kontrolnych i przeprowadzenie pomiarów: - początkowych zawartości Cs-137 w proszku mlecznym i Cs-137 w wodzie do picia; - homogeniczności rozkładu tego izotopu. 5. Wykonanie domieszkowania wody do picia izotopem Cs-137 i jej ujednorodnienie. Zawartość (stężenie) izotopu w próbce powinno mieścić się w granicach 0,5 - 1,5 Bq/l. 6. Przygotowanie próbek referencyjnych o stężeniu promieniotwórczym: - proszek mleczny - naturalna zawartość Cs-137, - woda do picia - zawartość Cs-137 podano w pkt 5, i doprowadzenie do ich homogenizacji. 7. Przygotowanie odpowiedniej liczby próbek referencyjnych, o masie uzgodnionej z uczestnikami (wynikającej ze stosowanych metodyk pomiarowych) dla poszczególnych placówek uczestniczących w pomiarach porównawczych oraz dla Wykonawcy zamówienia. Każda z próbek powinna być zapakowana w oddzielny pojemnik. 8. Wykonanie pomiarów losowo wybranych próbek referencyjnych przy zachowaniu następujących warunków: - co najmniej jedna próbka na 10 próbek referencyjnych, - co najmniej dwa pomiary dla każdej próbki, - zapewnienie poziomu ufności 0,95 dla wartości referencyjnej stężenia Cs-137 w wyżej wymienionych próbkach. Wyniki uzyskane przez Wykonawcę będą traktowane jako wyniki odniesienia dla pomiarów uzyskanych w poszczególnych placówkach. 9. Dystrybucja próbek referencyjnych do placówek podstawowych. 10. Opracowanie i przedstawienie Prezesowi PAA sprawozdania z wykonania prac wymienionych w pkt 1-9, wraz z opisem technik przygotowania materiału wyjściowego i próbek referencyjnych oraz stosowanych metodyk pomiarowych. 11. Zebranie, analiza i opracowanie wyników pomiarów próbek referencyjnych wykonanych w placówkach. 12. Opracowanie i przedstawienie Prezesowi PAA sprawozdania końcowego zawierającego: - wykaz placówek biorących udział w badaniach porównawczych, - wyniki pomiarów Wykonawcy zamówienia oraz pomiarów wykonanych przez placówki, - analizę statystyczną wyników, wraz z oceną dokładności i precyzji pomiarów, - wstępną ocenę placówek biorących udział w badaniach porównawczych, - listę placówek, które w ostatnich pomiarach nie uzyskały zadowalających wyników. Liczba placówek podstawowych biorących udział w badaniach porównawczych nie powinna przekroczyć 34 placówek. 13. Omówienie przebiegu pomiarów porównawczych i uzyskanych wyników podczas spotkania pt.: Podsumowanie pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania Cs-137 przez placówki podstawowe prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju realizowanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Termin spotkania: listopad 2014 r., w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a ustalonym z Wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 28 listopada 2014 r. Czas trwania - 1 dzień Miejsce spotkania - Warszawa, siedziba Państwowej Agencji Atomistyki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.paa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach