Przetargi.pl
Dostawę implantów biowchłanialnych wraz z utworzeniem banku implantów na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielnny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-328 Warszawa, ul. Kopernika 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 8267781, 8288999
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielnny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kopernika 43 43
  00-328 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 8267781, 8288999
  REGON: 00029752000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsdz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę implantów biowchłanialnych wraz z utworzeniem banku implantów na potrzeby Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy implantów biowchłanialnych (po uprzednim stworzeniu depozytu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsdz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach