Przetargi.pl
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 282 na działkę nr 557/1, budowa zjazdu z drogi gminnej nr 576/3 na działkę nr 557/3, budowa dróg wewnętrznych na działce nr 557/1 i 557/3 oraz linii elektroenergetycznej (przyłącza) zasilającej ujęcie wód podziemnych, w ramach projektu Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3528300 , fax. 068 3528303
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51 51
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3528300, fax. 068 3528303
  REGON: 97075188000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 282 na działkę nr 557/1, budowa zjazdu z drogi gminnej nr 576/3 na działkę nr 557/3, budowa dróg wewnętrznych na działce nr 557/1 i 557/3 oraz linii elektroenergetycznej (przyłącza) zasilającej ujęcie wód podziemnych, w ramach projektu Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 282 na działkę nr 557/1, budowa zjazdu z drogi gminnej nr 576/3 na działkę nr 557/3, budowa dróg wewnętrznych na działce nr 557/1 i 557/3 oraz linii elektroenergetycznej (przyłącza) zasilającej ujęcie wód podziemnych, w ramach projektu Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze. składających się z następujących części: Część 1: Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Zielona Góra - Łaz (DW282) na teren winnicy w Zaborze ( działka nr 557/1 w Zaborze) woj. Lubuskie wraz z przepustem drogowym przez rów melioracyjny. Część 2: Budowa drogi wewnętrznej o szerokości utwardzenia 3,0 mb i powierzchni około 3099 m2, z zatokami mijania i zawracania, na terenie Gospodarstwa winnicy w Zaborze ( działka nr 557/1 i 557/3 w Zaborze) woj. Lubuskie wraz ze zjazdem z drogi Gminnej na działkę nr 557/3. Część 3: Budowa przyłącza elektroenergetycznego w zakresie od złącza kablowo - pomiarowego ZK2x-2P usytuowanego na granicy dz. nr 214/2 do rozdzielnicy usytuowanej na dz. nr 557/1 o długości około 553 mb. 2. Całość robót ma być wykonana zgodnie z załączoną dokumentacją, przepisami ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. 2011 nr 291, poz. 1714), przepisami BHP, oraz warunkami Umowy na roboty budowlane, a także zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 3. Określenie przedmiotu zamówienia - zakres przewidziany do realizacji w ramach robót budowlanych: prace ziemne, hydrotechniczne, montażowe. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w opisywanym opisie przedmiotu zamówienia. 5. Do rozwiązań opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych jakie zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia odwołuje się do znaków towarowych, patentów lub źródeł pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem jako minimalne wymaganie w zakresie parametrów techniczno - jakościowych, cech użytkowych i funkcjonalnych. 6. Miejsce wykonywania robót: Zabór działki nr: 557/1, 557/3, 576/3, 214/2 oraz część działki nr 216 obręb Łaz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.1. Część 1: 500,00 PLN - Wadium słownie: pięćset złotych PLN 1.2. Część 2: 2 000,00 PLN - Wadium słownie: dwa tysiące złotych PLN 1.3. Część 3: 500,00 PLN - Wadium słownie: pięćset złotych PLN Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości odpowiadającej części, o którą się ubiega. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wniesione wadium musi stanowić sumę wartości wadium dla składanych części zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U z 2007r., Nr 42, poz.275). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalna, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) Kwotę gwarancji, d) Termin ważności gwarancji, e) Zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. f) Zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego : Nr Konta Kredy Bank S.A O/ Zielona Góra Filia 3 Sulechów 17 1500 1810 1218 1002 7558 0000. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie (przed terminem składania ofert) znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach