Przetargi.pl
Usługa przewozowa w ramach realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Kościuszki 31
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7637041 , fax. 95 7621247
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Kościuszki 31 31
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 95 7637041, fax. 95 7621247
  REGON: 21119336900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przewozowa w ramach realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przewóz 53 osoby, w tym 23 osoby dorosłe oraz 30 osób niepełnoletnich w wieku od 3 miesięcy do 17 lat do Kompleksu wypoczynkowego Sandra w Pogorzelicy ul. Wojska Polskiego 3. Wyjazd: 25 październik 2013 r. na trasie Drezdenko - Strzelce Kraj. - Pogorzelica, wyjazd z Drezdenka około 1130 Powrót: 27 październik 2013 r. na trasie Pogorzelica - Strzelce Krajeńskie - Drezdenko, wyjazd z Pogorzelicy około godziny 1600 Parking oraz nocleg dla kierowcy pokrywa Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 655150003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: cpr@pro.onet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną