Przetargi.pl
Dostawa lekkiego oleju opałowego do obiektów stanowiących własność Powiatu Żarskiego w miejscowości Olszyna

Powiat Żarski ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4790600 , fax. 068 4790601
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żarski
  Al. Jana Pawła II 5 5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4790600, fax. 068 4790601
  REGON: 97077016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego oleju opałowego do obiektów stanowiących własność Powiatu Żarskiego w miejscowości Olszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego I klasy jakości do obiektów stanowiących własność Powiatu Żarskiego w miejscowości Olszyna ( były Terminal Towarowych Odpraw Celnych) w ilości 12.000 litrów i spełniającym poniższe warunki: - gęstość: w 15°C max 0,86g/ml - wartość opałowa min 41,5MJ/kg - zawartość siarki max 0,3% - lepkość kinetyczna w temp. 20?C nie większa niż max 8,00m2/s Zamawiający prześle każdorazowo na adres wykonawcy faxem zestawienie produktów określające ilości i termin dostawy na 3 dni przed dostawą. Dopuszcza się też formę zamówienia telefonicznego. Zamawiający zastrzega dostawy mniejszej ilości oleju, jeżeli wynikać to będzie z zapotrzebowania. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach