Przetargi.pl
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów

Powiat Żarski ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4790600 , fax. 068 4790601
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żarski
  Al. Jana Pawła II 5 5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4790600, fax. 068 4790601
  REGON: 97077016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Zamawiającego. ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - Ubezpieczenie Auto Casco - Ubezpieczenie Assistance - Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów 2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-V niniejszej SIWZ. 3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień: CPV 66 51 4110-0; CPV 66 51 2100-3 4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia usługi stanowiące przedmiot zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom, z wyjątkiem czynności technicznych związanych z likwidacją szkód, które mogą być zlecone podmiotom zewnętrznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami Ubezpieczyciela. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (t. j. Dz. U. 2010 nr 11 poz. 66 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 0 poz. 392 z późn. zm.) 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości nieprzekraczającej 20 procent zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu zamówienia uzupełniającego na warunkach określonych w ofercie. 7.Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących zasad: - Oferta na Zadanie C,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665141000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: klauzule dodatkowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną