Przetargi.pl
Całodobowe parkowanie i przechowywanie pojazdów samochodowych i innych pojazdów oraz ich części jako dowody rzeczowe i depozyty w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Chopina 52/10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7256 403 , fax. 0-95 7256 450
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Chopina 52/10 52/10
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7256 403, fax. 0-95 7256 450
  REGON: 00032546900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowe parkowanie i przechowywanie pojazdów samochodowych i innych pojazdów oraz ich części jako dowody rzeczowe i depozyty w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe parkowanie i przechowywanie pojazdów samochodowych i innych pojazdów oraz ich części jako dowody rzeczowe i depozyty w sprawach sądowych, zabezpieczone przez Prokuraturę Rejonową i przekazane do dyspozycji Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Szacunkowe, przewidywane ilości dowodów rzeczowych lub depozytów: - pojazdów jednośladowych - 4 szt./dobę - pojazdów o masie do 3,5 tony - 10 szt./dobę - pojazdów o masie powyżej 3,5 tony- 1 szt./dobę - pojazdów o masie powyżej 7,5 tony - 1 szt./dobę - części zmagazynowane na powierzchni - 800 m2 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983511009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach