Przetargi.pl
Budowa zatok postojowych na 46 stanowisk przy ul. Mickiewicza i Braci Jaroszów oraz przebudowa chodników i jezdni ulic Mickiewicza, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach

Urząd Miejski w Piaskach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, ul. Lubelska 77
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5821020 , fax. 081 5821020
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Piaskach
  ul. Lubelska 77 77
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  tel. 81 5821020, fax. 081 5821020
  REGON: 00054910500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl, BIP: http://umpiaski.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zatok postojowych na 46 stanowisk przy ul. Mickiewicza i Braci Jaroszów oraz przebudowa chodników i jezdni ulic Mickiewicza, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok postojowych na 46 stanowisk przy ul. Mickiewicza i Braci Jaroszów oraz przebudowa chodników i jezdni ulic Mickiewicza, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach. Zakres zamówienia obejmuje również przebudowę istniejących linii kablowych niskiego napięcia umożliwiającej budowę zatoki parkingowej. 1.1 Szczegółowy zakres robót określają: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz projekty budowlano-wykonawcze: - budowa zatok postojowych na 46 stanowisk przy ul. Mickiewicza i Braci Jaroszów oraz przebudowa chodników i jezdni ulic Mickiewicza, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach, - stałej organizacji ruchu, - przebudowa sieci energetycznej - usunięcie kolizji, 1.2 Podstawę wyceny i wykonania zamówienia stanowią: 1) Projekty budowlano-wykonawcze wymienione w pkt III ppkt 1.1; 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna; 3) Przedmiary robót budowlanych; 4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zalecana przez Zamawiającego wizja w terenie. 1.3 Zakres zamówienia obejmuje również: 1) obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 2) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 1.4 Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze budowy oraz ubezpieczy budowę i roboty w niezbędnym zakresie. Projekty budowlano-wykonawcze, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz przedmiary robót budowlanych stanowią załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną, nie jest obligatoryjny dla wykonawców i ma być traktowany jako pomocniczy. Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej na własną odpowiedzialność i ryzyko. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń finansowych. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót nazwy materiałów, urządzeń lub źródła pochodzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oznacza to, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wymaga to uzgodnienia z autorem dokumentacji projektowej potwierdzającego równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie. Uzgodnienie to należy do obowiązków Wykonawcy. Ogólne wymagania dotyczące robót: Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie obiektów przed zalaniem i innymi warunkami atmosferycznymi w czasie prowadzenia robót. Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty poboru energii i wody rozliczony będzie na podstawie ustalonego ryczałtu. Wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki Wykonawca wykona w ramach kosztorysu ofertowego. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa B, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Po dostawie materiałów na budowę, a przed ich wbudowaniem Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi Nadzoru dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie i dopiero po ich zaakceptowaniu może przystąpić do wykonania robot przy zastosowaniu dostarczonych materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SBP Piaski 84 8689 0007 0000 0130 2000 0040 z dopiskiem: Budowa zatok postojowych na 46 stanowisk przy ul. Mickiewicza i Braci Jaroszów oraz przebudowa chodników i jezdni ulic Mickiewicza, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach IR.271.02.2014. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 4. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej należy załączyć do oferty w formie oryginału, a w przypadku dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający tą czynność. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piaski.pl, BIP: http://umpiaski.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach