Przetargi.pl
ZP-PN-2/14 Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania sygnału alarmowego systemu antynapadowego i ppoż.

Sąd Rejonowy w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Al. I Armii Wojska Polskiego 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5654417 , fax. 82 5654417
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Chełmie
  Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5654417, fax. 82 5654417
  REGON: 00032298500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://chelm.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-PN-2/14 Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania sygnału alarmowego systemu antynapadowego i ppoż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych jest usługa (kod CPV: 79710000-4, 79711000-1) tj. całodobowa ochrona obiektów, (obiekty nie są w ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie), osób i mienia Sądu Rejonowego w Chełmie położonych w Chełmie przy Pl. Kościuszki 3 i Al. I AWP 16 oraz we Włodawie przy ul. Sejmowej 7 realizowana w formie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej: a)w dni pracy Sądu w każdym budynku w Chełmie Pl. Kościuszki 3 i Al. I AWP 16 w godz.:- jeden wykwalifikowany pracownik ochrony fizycznej od godz. 7.00 do 7.00 (24h) we wszystkie dni tygodnia,- drugi wykwalifikowany pracownik ochrony fizycznej od godz. 8.45 do 15.45 od poniedziałku do piątku b)w dni pracy Sądu w budynku we Włodawie ul. Sejmowa 7 w godz.:- wykwalifikowany pracownik ochrony fizycznej od godz. 7.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku,oraz stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu budynków Sądu Rejonowego w Chełmie przy ul. Pl. Kościuszki 3, 22-100 Chełm i Al. I AWP 16, 22-100 Chełm oraz we Włodawie, ul. Sejmowa 7 oraz ul. Rynek 10 A, 20-200 Włodawa.Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia godzin rozpoczęcia i zakończenia służby pracowników ochrony, niepowodujących zmiany czasu pracy (pełnienia służby), po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy na piśmie. 2.Zasady ochrony:2.1Wykonawca skieruje do wykonywania obowiązków objętych umową wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających przewidziane przez prawo udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 ze zm.), przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity) oraz posiadających, co najmniej 6 miesięczny staż na stanowisku pracownika ochrony.2.2 Wykonawca zapewni w realizacji zamówienia taką ilość osób oraz grafiki służb gwarantujące pełną sprawność psychofizyczną osób zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia, w tym celu stosować będzie normy czasu pracy takie jak wynikające z przepisów zawartych w Kodeksie pracy.2.3Wszyscy pracownicy ochrony uczestniczący bezpośrednio w realizacji zamówienia muszą być przeszkoleni z zakresu obsługi systemów CCTV, SSWiN, KD i SAP (załącznik nr 8 do siwz: opis zastosowanych systemów i urządzeń) przez podmiot posiadający pisemne upoważnienie (autoryzację) dystrybutora (producenta) danego urządzenia (systemu) oraz uprawnionego do przeprowadzania szkoleń w zakresie obsługi urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące zgodnie z ustawą Prawo Atomowe i aktami związanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli praktycznej znajomości obsługi systemów i zabezpieczeń zastosowanych w Sądzie Rejonowym w Chełmie (załącznik nr 8 do siwz: opis zastosowanych systemów i urządzeń). W przypadku negatywnej oceny znajomości systemów Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika wykonawcy do wykonywania usługi. Szkolenie ma się odbyć na koszt wykonawcy. W przypadku zastąpienia pracownika przeszkolonego nowym - nie przeszkolonym, przeszkolenie musi nastąpić przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez nowego pracownika. 2.4Wyposażenie pracownika ochrony Każdy z pracowników, pełniących ochronę fizyczną, poza umundurowaniem, identyfikatorem oraz sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań powinien być wyposażony w środki przymusu bezpośredniego opisane w art. 38 ust. 2 pkt. 1, 3, 5 ustawy o ochronie osób i mienia, stałą łączność radiową, nadto na wyposażeniu ochrony powinno znajdować się:trzy alkomaty z drukarką (zamawiający dopuszcza alkomaty bez drukarki w przypadku zapewnienia oprogramowania do wydruku w budynkach zamawiającego - oprogramowanie kompatybilne z WINDOWS 7, połączenie za pomocą interfejsu USB) np. typu AlcoSensor IV CM lub równoważny.Alkomaty posiadające Świadectwo Wzorcowania wydane przez Laboratorium Pomiarowe Analizatorów Wydechu posiadające Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Każdy alkomat - urządzenie przed każdym wzorcowaniem odbywającym się raz na pół roku, powinien podlegać dokładnemu sprawdzeniu stanu technicznego regulacji oraz kalibracji zapewniające m.in. poprawne działanie alkomatu np. AlcoSensora lub równoważnego przez kolejne miesiące, prawidłowy przebieg Wzorcowania itp. dwie latarki,trzy telefony komórkowe (służbowe), po jednym w każdej lokalizacji.2.4.1 Wykonawca powinien mieć działający system nadzoru i koordynacji oraz posiadać wyposażenie zgodne z prawem niezbędne do pełnienia nadzoru oraz winien posiadać wyposażenie w środki łączności do udzielenia w razie potrzeby wsparcia pracownikom chronionego obiektu,2.4.2Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w ciemne umundurowanie umożliwiające ich identyfikację, identyfikację podmiotu zatrudniającego oraz w odzież składającą się:kurtki mundurowej krótkiej - w kolorze ciemnym,kurtki zimowej 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym, spodni o kroju prostym lub spódnicy o kroju prostym - w kolorze ciemnym,koszuli z długimi rękawami i koszuli z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim lub białym,pasa głównego skórzanego, paska skórzanego,2 koszulek typu polo z krótkim rękawem z logo firmy,swetra typu golf lub półgolf - w kolorze czarnym lub granatowym,polar - w kolorze czarnym lub granatowym,koszulka z krótkimi rękawami z logo firmy,Ubiory pracowników ochrony zatrudnionych przez wykonawcę powinny posiadać oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów. Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę powinny w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych.2.4.3Wykonawca zapewni osobom pełniącym ochronę w siedzibach Zamawiającego, przyciski lub piloty antynapadowe - po jednym w każdym budynku Zamawiającego w celu możliwości wezwania grupy interwencyjnej lub poinformowania stacji monitoringu, a także system radiolinii z pilotem antynapadowym);(Piloty z zasięgiem umożliwiającym użycie na terenie całego obiektu oraz posesji sądu wokół do budynku)2.4.4 Pracownicy ochrony będą dbać o nienaganne utrzymanie umundurowania i bezwzględne noszenie identyfikatora osobistego oraz kulturę, takt i szacunek dla pracowników i interesantów sądu; 2.4.5Wprowadzenie Wykonawcy usługi na teren budynków nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. 3Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Pl. Kościuszki 3 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. I AWP 16 mogą być narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie) w związku z planowanym przez Zamawiającego zakupem urządzenia RTG do kontroli bagażu.4Wymaga się, aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim) a także szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej, których tryb i zakres reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 - t.j.) oraz dokumenty z nią związane.5Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):79.71.00.00 - 4 (usługi ochroniarskie),79.71.10.00 - 1 (usługi nadzoru przy użyciu alarmu),6Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia i w związku z tym nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.7Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.8Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.9Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.UWAGA: Podwykonawca, który będzie realizował część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień do wykonywania usług ochrony osób i mienia musi posiadać koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydaną zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://chelm.sr.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach