Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ w ŁĘCZNEJ Znak sprawy SP ZOZ- DZ / 4 /14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7516300 , fax. 081 7526301
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
  ul. Krasnystawska 52 52
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7516300, fax. 081 7526301
  REGON: 43121896900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SP ZOZ w ŁĘCZNEJ Znak sprawy SP ZOZ- DZ / 4 /14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, jednorazowego użytku w miejsce wskazane przez SP ZOZ w Łęcznej, kod wg CPV 33140000-3, 33191000-5, 33141600-6, 33141300-3, 33141400-4. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ. 3.2. Cały asortyment powinien posiadać atesty stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski. 3.3. Zamówienie podzielono na 13 zestawy (części). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. 3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy. 3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór. 3.6. Zamawiający w przypadku wątpliwości zaoferowanych produktów z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.powiatleczynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach