Przetargi.pl
Budowa ulicy Drogowej na odc. od ul. Marchołta do ul. Uczniowskiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie

Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197/232
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5103125 , fax. 022 5103189
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy
  ul. Modlińska 197/232 197/232
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5103125, fax. 022 5103189
  REGON: 01525966300036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Drogowej na odc. od ul. Marchołta do ul. Uczniowskiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Drogowej na odc. od ul. Marchołta do ul. Uczniowskiej w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie robót drogowych o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronnego chodnika i zjazdów na posesję, 2) przebudowę sieci teletechnicznej 3) modernizację oświetlenia, 4) zabezpieczenie sieci energetycznej, 5) budowę odwodnienia ulicy do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej 6) wykonanie robót zieleni, 7) wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu, 8) opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej. 2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w: a) kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w skład której wchodzą: - projekt drogowy, - projekt przebudowy sieci teletechnicznej, - projekt modernizacji oświetlenia, - projekt zabezpieczenia sieci energetycznej, - projekt odwodnienia ulicy, - projekt gospodarki zielenią, - projekt stałej organizacji ruchu, - badania geotechniczne, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - przedmiarach robót oraz w wymogach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy. UWAGA: - Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi. - Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów oraz koszty robót związanych z zabezpieczeniem wykopów i ryczałtowy koszt uwzględnia w swojej ofercie. 2.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wysokość złożonej oferty w okresie realizacji zamówienia. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. 2.4 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 15 wzoru umowy. 2.5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialoleka.waw.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach