Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ul. Długiej w Olszewnicy Starej

Urząd Gminy Wieliszew ogłasza przetarg

 • Adres: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7822596 , fax. 022 7822732
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wieliszew
  ul. Modlińska 1 1
  05-135 Wieliszew, woj. mazowieckie
  tel. 022 7822596, fax. 022 7822732
  REGON: 00054957100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ul. Długiej w Olszewnicy Starej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Długiej w Olszewnicy Starej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci-linii oświetlenia drogowego w drodze gminnej nr 180508W - ul. Długa w Olszewnicy Starej w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Długiej w Olszewnicy Starej. W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku Nr 10 do SIWZ, oznaczonego jako Program funkcjonalno-użytkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN). 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.04.2013 r. do godz. 10:00. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a:pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8013 0006 2001 0000 1720 0003; b:poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c:gwarancjach bankowych; d:gwarancjach ubezpieczeniowych; e:poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wieliszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach