Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siedziby Komisariatu Policji w Stanisławowie pow. Mińsk Mazowiecki.

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6038608. 6037691 , fax. 22 6037642
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6038608. 6037691, fax. 22 6037642
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siedziby Komisariatu Policji w Stanisławowie pow. Mińsk Mazowiecki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budowy siedziby Komisariatu Policji przy ul. Rynek w Stanisławowie, powiat Mińsk Mazowiecki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie opracowań wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, wskazaniem specyfiki siedziby Komisariatu Policji oraz wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: sporządzenia wielobranżowej dokumentacji PB - W i K, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykonania robót budowlanych;uzyskania prawem wymaganych uzgodnień i opinii w szczególności: uzgodnień z rzeczoznawcą ds. BHP, ochrony ppoż., Państwową Inspekcją Sanitarną MSW oraz do współdziałania z Zamawiającym przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;sprawowania nadzorów autorskich (do 10 pobytów na budowie), w okresie przewidzianym na realizację robót objętych usługa projektową, tj. w okresie 36 miesięcy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie dłużej niż do dnia odbioru dokumentacji powykonawczej z wykonania wszystkich robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części dotyczącej nadzorów autorskich, w przypadku nie rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 36 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca udzieli: rękojmi na opracowaną dokumentację PB - W i K na okres minimum 36 miesięcy, gwarancji na opracowaną dokumentację PB - W i K na okres minimum 36 miesięcy, - liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, uwarunkowanego od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin wykonania zamówienia: do 150 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, w tym Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Projektu koncepcyjnego zawierającego propozycję rozplanowania funkcji budynku, bryły obiektu wraz zagospodarowaniem terenu działki, uzgodnionego z osobą ze strony Zamawiającego oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokołem uzgodnień Projekt koncepcyjny stanowić będzie podstawę do dalszych prac projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 5 800 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http;//przetargi.policja.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach