Przetargi.pl
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 7437600 , fax. 029 7437605
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 1
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 7437600, fax. 029 7437605
  REGON: 00030872600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-wyszkow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych dla potrzeb bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnione w pakietach od 1 do 10, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2.1 do nr 2.10. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości materiałów wymienionych w pakietach nr 1 do 10, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszych załącznikach służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 3.Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r., Nr 107. poz. 679 z póź. zm.). 4.Dostarczany materiały będą odpowiadały warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami. 5.Warunki dostawy: a)Dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Dostawcy. b)Miejsce dostawy: Bakteriologia Szpitala SPZZOZ, 07-200 Wyszków ,ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1. c)Dostawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek. d)Czas realizacji dostawy do 5 dni od złożenia zamówienia, a dla dostaw pilnych 48 godziny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 240000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-wyszkow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach