Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna - Kazimierów - Mrowiska

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa ogłasza przetarg

 • Adres: 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7836020 , fax. 022 7836107
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
  ul. Spółdzielcza 1 1
  05-074 Halinów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7836020, fax. 022 7836107
  REGON: 01326917200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.halinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna - Kazimierów - Mrowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest inwestycja - przebudowa drogi gminnej o łącznej długości 2320 m z nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie na nawierzchnię asfaltową. W ramach inwestycji będą wykonane roboty polegające na: 1) zdjęciu od 15 do 25 cm istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego na odcinku 1,2 km, 2) wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 1,2 km, 3) wyrównaniu nawierzchni drogi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie; 4) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm; 5) wyrównaniu poboczy za pomocą kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331244
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium 15000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.halinow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach