Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa Mleka

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3656900 , fax. 048 3654970
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Radomiu
  ul. Chorzowska 16/18 16/18
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3656900, fax. 048 3654970
  REGON: 01590053900025
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cdr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Doradztwa Rolniczego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa Mleka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie robót budowlanych 2. Wykonanie robót elektrycznych 3. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 4. Wykonanie przyłącza i instalacji wodno - kanalizacyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. 2.Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) 3.Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cdr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach