Przetargi.pl
Naprawa i konserwacja fotokopiarek będących na wyposażeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5292738 , fax. 022 5292780
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ul. Wspólna 1/3 1/3
  00-529 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5292738, fax. 022 5292780
  REGON: 14053315600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnisw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i konserwacja fotokopiarek będących na wyposażeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - obsługę serwisową tj.: konserwacje i naprawy niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania fotokopiarek i utrzymywania stałej jakości kopii oraz wymianę uszkodzonych części, które powodują nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia, a także pomoc techniczną z zakresu obsługi urządzenia (w tym: przeglądy techniczne, czyszczenie i konserwacja urządzeń co najmniej raz w miesiącu); - dostawę i montaż wszystkich materiałów eksploatacyjnych (w tym także: tonery, zszywki) i części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fotokopiarek. Miejsce użytkowania fotokopiarek: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykaz fotokopiarek objętych przedmiotowym postępowaniem stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w wykazie fotokopiarek polegających na wpisaniu dodatkowej fotokopiarki tego samego producenta lub wykreśleniu fotokopiarki wymienionej w wykazie. Powyższa zmiana nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503131003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.nauka.gov.pl/ (zakładka: zamówienia publiczne powyżej 14.000 euro)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach