Przetargi.pl
Wykonanie ekspertyz dotyczących stosowania zasad zapewniania jakości kwalifikacji w wybranych obszarach. Znak sprawy: IBE/28/M/2013

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 00017823500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ekspertyz dotyczących stosowania zasad zapewniania jakości kwalifikacji w wybranych obszarach. Znak sprawy: IBE/28/M/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu -Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, poddziałanie 3.4.1. Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji opracowuje projekt zasad zapewniania jakości kwalifikacji, w tym standardów walidowania efektów uczenia się. Wynikiem dotychczasowych prac są przedstawione w punkcie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia: -schemat jakości kwalifikacji, -lista zasad zapewniania jakości kwalifikacji w odniesieniu do rodzajów instytucji i relacji między nimi, jak również w odniesieniu do procesów walidacji. Niniejsze zamówienie stanowi element pilotażu opracowanych zasad i ma na celu (1) przedstawienie funkcjonujących zasad i mechanizmów zapewniania jakości w różnych instytucjach i obszarach kształcenia i uczenia się w Polsce oraz (2) analizę porównawczą funkcjonujących zasad zapewniania jakości z zasadami opracowanymi w ramach projektu. Ekspertyzy mają dostarczyć rekomendacji dla dalszych prac nad projektem zasad zapewniania jakości kwalifikacji, w tym standardów walidowania efektów uczenia się. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia dzieli się na 6 części (ekspertyz): Część I - Ekspertyza dotycząca zapewniania jakości kwalifikacji - zawody szkolne w systemie kształcenia zawodowego Część II - Ekspertyza dotycząca zapewniania jakości kwalifikacji - zawody szkolne i pozaszkolne w rzemiośle Część III - Ekspertyza dotycząca zapewniania jakości uprawnień budowlanych Część 1V - Ekspertyza dotycząca zapewniania jakości kwalifikacji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Część V - Ekspertyza dotycząca zapewniania jakości specjalizacji lekarskich Część V1 - Ekspertyza dotycząca zapewniania jakości kwalifikacji w kształceniu ogólnym: sprawdzian w VI klasie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, ze szczególnym uwzględnieniem analizy aktów prawnych oraz działań CKE i OKE w tym zakresie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Szczegółowy opis każdej z części zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 730000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Lista źródeł
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach