Przetargi.pl
Gostyń wraz z zespołem klasztornym OO. Filipinów w Gostyniu Głogówku - Studium ochrony wartości kulturowych miasta i zespołu klasztornego, realizowane w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 93 52 , fax. 22 826 17 14
 • Data zamieszczenia: 2016-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa
  ul. Kopernika 36/40 36/40
  00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 93 52, fax. 22 826 17 14
  REGON: 01526389000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nid.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gostyń wraz z zespołem klasztornym OO. Filipinów w Gostyniu Głogówku - Studium ochrony wartości kulturowych miasta i zespołu klasztornego, realizowane w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie - Gostyń wraz z zespołem klasztornym OO. Filipinów w Gostyniu Głogówku, pow. gostyński, woj. wielkopolskie - Studium ochrony wartości kulturowych miasta i zespołu klasztornego, realizowane w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 730000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nid.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach