Przetargi.pl
USŁUGA WYKONANIA SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ BĘDĄCEJ NA ZAOPATRZENIU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 W ZEGRZU

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6883888 , fax. 22 6883868
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
  ul. Juzistek 2 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 22 6883888, fax. 22 6883868
  REGON: 14291704000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA WYKONANIA SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ BĘDĄCEJ NA ZAOPATRZENIU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 W ZEGRZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia informatycznego w zakresie CERTIFIED ETHICAL HACKER dla jednostki wojskowej będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu.Szkolenie informatyczne w zakresie CERTIFIED ETHICAL HACKER polega w szczególności na: przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi, przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe. Wykonanie usługi zostanie udokumentowane wydanym Certyfikatem Szkolenia przez Wykonawcę dla każdego z uczestników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach