Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Okonku, przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowej, Niepodległości

Gmina Okonek ogłasza przetarg

 • Adres: 64-965 Okonek, ul. Niepodległości 53
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2660957, 2669003 , fax. 067 2669976
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Okonek
  ul. Niepodległości 53 53
  64-965 Okonek, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2660957, 2669003, fax. 067 2669976
  REGON: 00053022900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.okonek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Okonku, przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowej, Niepodległości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje m.in.: I. Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej : a) Dostawa wody projektowana jest z istniejącej sieci - wodociągu miejskiego, którego administratorem jest Gmina Okonek, a eksploatację zabezpiecza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku. Aktualnie mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć i hydroforni zakładowej. b) Zaprojektowano rurociąg A z rur PE-110x6,6 (SDR-11) o łącznej długości L=2300 m oraz przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości mieszkalnych z rur PE-32 o łącznej długości L=215 m. c) Zaprojektowano także trzy krótkie odcinki sieci tj.: A-1 z rur PE-110x6,6 (SDR-11) o długości L=8m ; A-2 z rur PE-90x5,4 (SDR-11) o długości L=52m oraz A-3 z rur PE-110x6,6 (SDR-11) o długości L=15 m, które służyć będą do dalszej rozbudowy sieci. d) Włączenie rurociągu A PE-110 nastąpi w węźle w8 do istniejącej sieci PCV-110mm za zasuwą Z-100 zaprojektowaną w ramach zadania pn : Okonek - ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. e) Przejścia przez ulice o nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną przeciskami. Sieci zamontowane zostaną w rurach osłonowych RST-219)6,7mm o długości po 8m i 16m. f) Sieć przebiega w poboczach ulic o nawierzchniach asfaltowych i w gruntach ornych - zmontowana zostanie na głębokości min. 1,6m poniżej istniejącego terenu. Wykop pod sieć wodociągową wykonać jako pionowy, przy szerokości dna 0,8m. g) Przejście przez rzekę Czarną i tereny będące pod wpływem zbiornika wodnego utworzonego przez jaz na w)w rzece od węzła nr w57 do w65 wykonane zostanie rurociągiem PE-110, zamontowanym metodą przecisku sterowanego o długości L=273m. Przewiert projektowany jest w drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304, obręb Okonek. W miejscu kolizji z rzeką rurociąg ułożony zostanie na rzędnej 122,06 m npm, tj. 1,44m poniżej istniejącego dna rzeki, licząc od górnej krawędzi rury PE-110mm. Przejście wykonane zostanie bez naruszenia dna i skarp cieku. h) Sieć od w42 do w53 przebiega w poboczu ulicy o nawierzchni brukowej, a na projektowanej trasie pozostawione są pnie po ściętych drzewach, które w projekcie przewidziano do wykarczowania, a projektowany wykop pionowy umocniony wypraskami z odwodnieniem igłofiltrami (napór wód z istniejącego zbiornika retencyjnego). i) Zaprojektowana sieć koliduje z podziemnym uzbrojeniem w kable telefoniczne i rurociągi kanalizacji sanitarnej. W obrębie kolizji wykop wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Odkryte kable i rurociągi zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. j) Uzbrojeniem sieci są hydrant Hn-80, nadziemne służące do okresowego płukania sieci i ochrony p-pożarowej oraz trójniki T-100)100 i zasuwy liniowe Z-100mm oraz zaworoopaski ZO-100)40 do włączenia przyłączy PE-32. k) Hydranty zabezpieczone będą przed kradzieżą wody, a przy okazji także przed ich dewastacją - nasadą 75 z zamkiem i prętem blokującym oraz kluczem rozprężnym typu Elmasz. II. Budowę przyłączy wodociągowych PE-32. a) Przyłącza wodociągowe z rur PE-32mm zaprojektowano do granic poszczególnych nieruchomości, które zakończone zostaną zaślepkami. b) Wykop pod przyłącze wykonać jako pionowy o szerokości w dnie 0,8m. Zasypkę wykonać z zagęszczeniem do wskaźnika 0,95 wg skali Proctora. c) Włączenie przyłączy nastąpi do zaworoopasek ZO-100)40mm pobudowanych na sieci wodociągowej A PE-110x10mm. d) Przyłącza zmontowane zostaną na głębokości 1,60m od powierzchni terenu. e) Przejścia przez ulicę o nawierzchni asfaltowej wykonane zostaną przeciskami. Przyłącza zmontowane zostaną w rurach osłonowych RST-114)6,7mm o długościach po 8m. f) Zaprojektowane przyłącza kolidują z podziemnym uzbrojeniem w kable telefoniczne, energetyczne, rurociągi itp. W obrębie kolizji wykop wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Odkryte kable i rurociągi zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. III. Przejście przez drogę krajową nr 11. g) Przejście przez drogę krajową nr 11 (dz. ewid. Nr 163)3 wykonane zostanie w rurze stalowej Dn21)6,7mm o długości L=26m, zamontowanej metodą przecisku, jako typ P-3, bez naruszenia nawierzchni drogowej i poboczy. h) Głębokość licząc od rzędnej niwelety drogi (129,43 m npm) do osi przecisku (127,30 m npm) wynosi h=2,13 m i jest większe od minimalnego zagłębienia wynoszącego 1,5 m. Komora przeciskowa wykonana zostanie poza pasem drogowym w działce ewid. Nr 163)4 obręb Okonek. Po wykonaniu przecisku z rury stalowej-sosłonowej, nastąpi przeciągnięcie przewodu wodociągowego PED-110mm. i) Przecisk wykonany zostanie w obrębie podziemnego uzbrojenia terenu w kable energetyczne, telefoniczne i rurociąg kanalizacji deszczowej. Przecisk zaprojektowano poniżej tych urządzeń. Kolizje oznaczono na planie projektowym oraz profilu podłużnym. j) Przed rozpoczęciem robót ziemnych bezwzględnie pisemnie powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego o zamiarze wykonania robót i uzgodnić z nimi warunki i zasady prowadzenia robót. IV. Pozostałe zadania. a) W przypadku wystąpienia w wód gruntowych w wykopie należy zastosować odwodnienie w postaci igłofiltrów b) Wykonanie próby hydraulicznej i uzyskanie pozytywnego wyniku c) Płukanie rurociągu czystą wodą, i dezynfekcja 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ponowne płukanie sieci. d) Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz inwentaryzacja powykonawcza. e) Uzyskanie zgody na zajęcie ulic na czas budowy, f) Zajęcie ulic, w tym koszty za odtworzenie nawierzchni, za wykonanie przesięków, itp. g) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, h) Naprawę szkód powstałych w wyniku korzystania z nieruchomości po których będzie przebiegała sieć i przyłącza, i) Odtworzenia na koszt własny znaków geodezyjnych w przypadku naruszenia, j) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano- montażowych oraz instalacyjnych, k) przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z ustawą Prawo budowlane do zgłoszenia wykonania robót w PINB. l) Sporządzenie kosztorysu powykonawczego. Ilości prac do wykonania są ujęte w dokumentacjach technicznych, przedmiarach robót, które stanowią załączniki do postępowania przetargowego. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających wynikających z ustawy z art. 67 ustawy Pzp. 4. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. W)w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 4. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego - Gminy Okonek: Bank Spółdzielczy O/Okonek Nr 33 8941 1016 0050 0861 2000 0010 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.okonek.pl - BIP (zakładka - Przetargi)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach