Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turce w pasie drogi dz. nr 1533 (bez przyłączy).

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7464844, 7510060 , fax. 081 7465001
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7464844, 7510060, fax. 081 7465001
  REGON: 00055155600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turce w pasie drogi dz. nr 1533 (bez przyłączy).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turce w pasie drogi dz. nr 1533 (bez przyłączy). Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości:
  - Długość sieci około 469m
  - Kanały z rur PVC śr. 200mm łączone na wcisk - 455,8 m
  - Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych śr. 1200mm - 12szt.
  - Mechaniczne wykonanie wykopów - 814,5m3
  - Ręczne wykonanie wykopów (20%) - 203,6m3
  - Usunięcie oraz ponowne rozścielenie humusu - 322m2
  - Mechaniczne zasypywanie wykopów wraz zagęszczeniem - 666,9m3
  - Wywiezienie i zagospodarowanie nadmiarów ziemi przez wykonawcę co najmniej 351m3
  - Wykonanie podsypki i obsypki piaskowej łącznie - 287,1m3
  - Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni drogi z tłucznia 1419m2
  - Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych śr. 110mm na kablach energetycznych - 27m
  - Jeżeli w nie będzie możliwe zasypywanie wykopów gruntem rodzimym z uzyskaniem właściwego stopnia zagęszczenia to wykonawca na własny koszt musi dokonać wymiany gruntu. Konieczność wymiany gruntu wykonawca musi ująć w cenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia. W wykonanych odkrywkach występowały zarówno pokłady gliny jak i opoki z dużymi kamieniami. Podczas budowanej wcześniej kanalizacji oddalonej o 400m od miejsca planowanej budowy udało się wykorzystać około 90% gruntu rodzimego do zasypania wykopów.
  3. Nadmiary gruntu z robót ziemnych do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie.
  4. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
  5. Wykonawca w imieniu zmawiającego dopełnia wszelkich formalności i ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego (koszty zajęcia pasa drogowego, koszty umieszczenia urządzeń na czas robót w pasie drogowym), ponosi ewentualne koszty związane z odbiorem przez zarządców sieci (np. elektroenergetycznej) oraz dopełnia w imieniu zmawiającego formalności związanych z oddaniem obiektu do użytkowania w nadzorze budowlanym.
  6. Minimalna wymagana gwarancja i rękojmia 5 lat.
  7. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

  Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani podpisanie umowy ramowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
  1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
  2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
  - pieniądzu;
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - gwarancjach bankowych;
  - gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
  3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - kanalizacja w Turce. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
  4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.
  5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
  5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
  5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
  6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych
  6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
  8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach