Przetargi.pl
Dostawa tonerów oraz papieru do drukarek w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 759 77 01 wew. 224 , fax. 81 759 77 04
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
  ul. Partyzancka 2 2
  21-007 Mełgiew, woj. lubelskie
  tel. 81 759 77 01 wew. 224, fax. 81 759 77 04
  REGON: 06143231500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.melgiew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: osoba prawna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów oraz papieru do drukarek w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów oraz papieru do drukarek w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 1. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym poniżej: Toner do drukarki OKI MC352 kol. BLACK (oryginalny) minimalna wydajność średnia 2000 stron A4 przy 5% pokryciu - 3 sztuki, Toner do drukarki OKI MC352 kol. CYAN (oryginalny) minimalna wydajność średnia 2000 stron A4 przy 5% pokryciu - 1 sztuka, Toner do drukarki OKI MC352 kol. YELLOW (oryginalny) minimalna wydajność średnia 2000 stron A4 przy 5% pokryciu - 1 sztuka, Toner do drukarki OKI MC352 kol. MAGENTA (oryginalny) minimalna wydajność średnia 2000 stron A4 przy 5% pokryciu - 1 sztuka, Papier biurowy A4 przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania, gramatura: 80g/m2, białość minimum CIE 161 - 20 ryz. 2. Wykonawca ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia. 3. Zamawiane materiały będą dostarczone do siedziby Funduszu Lokalnego im. Jana III Sobieskiego: ul. Partyzancka 2 pok. 206, 21-007 Mełgiew (budynek Urzędu Gminy Mełgiew). 4. Zamawiający wymaga aby materiały eksploatacyjne (tonery) były fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i praw osób trzecich, oryginalnie wyprodukowane, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego, przez producenta urządzeń lub równoważne, na opakowaniu powinna znajdować się data produkcji danego wyrobu. Za równoważne uznaje się produkty nieregenerowane, niepoddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne materiały muszą mieć wydajność co najmniej taką, jaka została podana w rozdziale III pkt. 1 SIWZ. Materiały równoważne muszą działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci. 5. Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały równoważne, Zamawiający może wymagać od niego zapewnienia gwarancji zwrotu kosztów naprawy urządzenia, wymiany urządzenia na nowe lub przejęcia gwarancji producenta urządzenia, jeżeli bezpośrednia przyczyną awarii urządzeń będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. 6. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien materiał oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 7. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne będą posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i jego termin, listę kompatybilności (typ drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, do których są przystosowane) oraz nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.melgiew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach