Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych oraz akcesoriów do drukowania i kopiowania na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, (nr sprawy WL.2370.13.13)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-012 Lublin, ul. Strażacka 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5351240
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  ul. Strażacka 7 7
  20-012 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5351240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwpsp-lublin.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych oraz akcesoriów do drukowania i kopiowania na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, (nr sprawy WL.2370.13.13)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz akcesoriów do drukowania i kopiowania na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, w tym m.in.: segregatorów, artykułów archiwizacyjnych, akcesoriów do bindowania, zeszytów i bloków biurowych, artykułów piśmienniczych, papieru do drukowania i kopiowania oraz tonerów, tuszy i bębnów światłoczułych do drukarek i urządzeń kopiujących należących do Zamawiającego. Szczegółowy wykaz materiałów składających się na przedmiot zamówienia zawiera formularz cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Dostawy odbywać się będą w sposób sukcesywny, zgodnie z umową, której wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 1. Materiały biurowe, z zastrzeżeniem pkt 2 muszą być: fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, kompletne. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawców materiałów biurowych o parametrach równoważnych w stosunku do wskazanych w formularzu cenowym. Materiałem równoważnym jest artykuł lub przedmiot, który jakościowo posiada takie same lub lepsze parametry jak odpowiadający mu materiał wskazany w Załączniku Nr 1 do SIWZ. W formularzu cenowym, w rubryce ,Nazwa oferowanego materiału, należy wskazać producenta oferowanego materiału oraz oznaczenie produktu. 2. Papier do drukowania i kopiowania powinien odpowiadać parametrom wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ. W formularzu cenowym, w rubryce ,Nazwa oferowanego materiału, należy wskazać producenta oferowanego materiału. 3.Tonery, tusze i inne akcesoria do drukowania i kopiowania powinny spełniać następujące wymagania: 1) powinny być oryginalne producenta danego urządzenia, 2) powinny być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, niepoddane procesowi ponownego napełniania i wymiany jakichkolwiek elementów, 3) za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem, niezależnie od stosowanej technologii lub procesu ponownego napełniania lub wykorzystania, 4) powinny być wolne od wad technicznych i kompletne, 5) powinny posiadać zgodne z właściwymi przepisami atesty, 6) powinny znajdować się w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzonych w etykietę identyfikującą dany produkt i termin jej ważności, 7) termin ważności dostarczonych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawców tonerów, tuszy i innych akcesoriów do drukowania (kopiowania) o parametrach równoważnych w stosunku do wymagań określonych powyżej. Przez wyrób równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o co najmniej takich samych parametrach, tj. pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego dany materiał jest przeznaczony. Oferty zawierające akcesoria zamienne w stosunku do oryginalnych materiałów do drukowania (kopiowania), które nie spełniają któregokolwiek z parametru równoważności (pojemność tonera, wydajność i jakość wydruku) zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyrób równoważny nie może być materiałem regenerowanym lub refabrykowanym, poddanym procesowi ponownego napełniania, wymiany jakichkolwiek elementów. Wyrób równoważny nie może być również wyrobem, w którym pojemnik na środek drukujący został wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem, niezależnie od stosowanej technologii lub procesu ponownego napełniania lub wykorzystania. Oferty zawierające takie materiały zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawca może zaproponować taki produkt równoważny, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkt oryginalny (pojemność, wydajność, jakość wydruku) lub lepsze. Zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny nie może naruszać warunków gwarancji użytkowanego sprzętu. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności - zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. W formularzu cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), w rubryce ,Nazwa oferowanego materiału, należy wskazać producenta, nazwę, oznaczenie produktu, a także linię (serię), z której pochodzi, np. toner Lambda L-HEN 906, Action Active Jet AT-06N (Premium, Standard, Supreme), Black Point LBPPH06A. W przypadku, gdy dany producent posiada w swojej ofercie materiały regenerowane (refabrykowane) i nieregenerowane posługując się przy tym odpowiednimi oznaczeniami (nazwą linii lub serii lub odpowiednimi oznaczeniami liczbowymi itp.), w formularzu cenowym należy podać to oznaczenie w sposób umożliwiający potwierdzenie, że dany wyrób jest nieregenerowany (nierefabrykowany). 4. Uwaga: Podane w ogłoszeniu o przetargu i w SIWZ firmy lub inne oznaczenia producentów albo jakiekolwiek znaki towarowe lub handlowe mają jedynie charakter informacyjny, służący identyfikacji danego artykułu i poprawnemu przygotowaniu oferty. 5. Gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia - minimum 12 miesięcy od dnia dostawy danego materiału do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kwpsp-lublin.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach