Przetargi.pl
Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego gadżetów promocyjnych dla dwóch projektów: 1) Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu, 2) Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki.

Miasto Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6392084 , fax. 084 6393054
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zamość
  Rynek Wielki 13 13
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6392084, fax. 084 6393054
  REGON: 95036874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego gadżetów promocyjnych dla dwóch projektów: 1) Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu, 2) Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, nadruku i dostarczeniu w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego gadżetów promocyjnych dla dwóch projektów: 1) Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. 2) Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 2.Zamówienie udzielane jest w podziale na 2 (dwie) części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia. 2.1 Część I zamówienia - Gadżety promocyjne dla projektu Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu. Zakres Części I zamówienia obejmuje przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego następujących gadżetów promocyjnych: a) długopis, marker, mazak - w ilości 5.000,00 szt. (długopis - 2.000,00 szt., marker - 1.500,00 szt., mazak - 1.500,00 szt. = 250 kpl.), b) klocki drewniane - w ilości 2.000,00 kpl., c) kubek ceramiczny - w ilości 5.000,00 szt., d) puzzle - w ilości 4.000,00 kpl., e) torba bawełniana na zakupy - w ilości 5.000,00 szt. 2.2 Część II zamówienia - Gadżety promocyjne dla projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki. Zakres Części II zamówienia obejmuje przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego następujących gadżetów promocyjnych: a) brelok - w ilości 1.000,00 szt., b) cienkopis - w ilości 900,00 szt. = 150 kpl., c) długopis - w ilości 1.000,00 szt., d) kubek ceramiczny - w ilości 1.000,00 szt., e) linijka drewniana - w ilości 1.000,00 szt., f) marker/zakreślacz - w ilości 1.000,00 szt., g) magnes - w ilości 1.000,00 szt., h) podkładka pod mysz komputerową z podpórką pod nadgarstek - w ilości 1.000,00 szt., i) torba bawełniana na zakupy - w ilości 1.000,00 szt. 3. Zakres obu części zamówienia obejmuje: 3.1. Wykonanie artykułów promocyjnych, w tym ich oznakowanie, tj. umieszczenie nadruku wykonanego wg wytycznych i wymagań określonych przez Zamawiającego (opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), który stanowi Załącznik nr 7a oraz Załącznik nr 7b do SIWZ i jednocześnie Załącznik nr 1 do umowy) oraz instytucji finansującej projekt (w tym elementów wizualizacji wymaganych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Nadruki na produktach i ich opakowaniach (w przypadku, kiedy opakowanie jest wymagane). 3.2. Pozyskanie znaków/logotypów graficznych (elementów wizualizacji) niezbędnych do opracowania zestawu znaków dla Programów Opracyjnych: Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka. 3.3. Opracowanie zestawu znaków/logotypów zgodnie z opisem dla Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, mi.n. proporcje poszczególnych znaków, czcionka, odstępy pomiędzy znakami, pola ochronne itp. 3.4.Umieszczenie na publikacjach znaków/logotypów wykonanych oraz rozmieszczonych zgodnie z wymogami Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Proces technologiczny związany z naniesieniem obowiązkowych elementów promocji (znaków graficznych) nie może naruszać ich spójności identyfikacji wizualnej. 3.5.Wykonanie zdjęć: a) dla Części I zamówienia - prezentujących: obiekty wyremontowane/zrekonstruowane w ramach projektu Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu, ekspozycje i wybrane eksponaty muzealne, b) dla Części II zamówienia - prezentujących: obiekty wyremontowane/ zrekonstruowane w ramach projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki, c) wyjątek stanowią zdjęcia lotnicze, które zostaną przekazane przez Zamawiającego. 3.6.Przed przystąpieniem do produkcji docelowej artykułów objętych przedmiotem zamówienia w Części I i Części II, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: a) egzemplarze próbne każdego artykułu wymienionego w pkt 2.1 i 2.2 w celu zatwierdzenia materiału i kolorystyki artykułów. Egzemplarz próbny musi odpowiadać wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (sposób wykończenia, wymiary, rozmieszczenie oznakowanie, nadruki itp.) lub być egzemplarzem zbliżonym parametrami do wymaganego, za wyjątkiem: -egzemplarz próbny artykułów nie musi posiadać nadruków identycznych z docelowymi, ale musi posiadać jakiekolwiek nadruki, -technologia użyta do naniesienia nadruków musi być identyczna z użytą przy wykonywaniu zamówienia i zgodna z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, -egzemplarz próbny nie musi posiadać opakowania wymaganego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, -egzemplarze próbne powinny różnić się, co najmniej modelem lub kształtem. Egzemplarze próbne różniące się jedynie kolorem nie są różne z punktu widzenia Zamawiającego. Spośród egzemplarzy próbnych (prototypów), Zamawiający wybierze jeden do produkcji gadżetów promocyjnych wykonywanych w ramach zamówienia, b) projekt graficzny artykułów (w skali 1:1) zawierający docelowe rozmieszczenie i wygląd nadruku, znaków/logotypów, zdjęć i pozostałych elementów artykułów, opisanych w pkt 6 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie z wymaganiami i wskazówkami Zamawiającego. Zamiast projektu graficznego, Wykonawca może przekazać egzemplarze artykułów z wykonanym docelowym nadrukiem. c) prototyp, który będzie podstawą do akceptacji kolorystyki przez Zamawiającego oraz wzorcem do wydruku docelowego wszystkich artykułów, objętych zamówienie. 3.7. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu materiały, o których mowa w pkt 3.6. na własny koszt, w miejsce wskazane w § 6 ust 6 pkt 1 umowy. 3.8. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy materiałów, o których mowa w pkt 3.6. 3.9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich przedstawionych przez Wykonawcę egzemplarzy próbnych, projektów graficznych i prototypów artykułów, o których mowa w pkt 3.6. i zażądać przedstawienia nowych. 3.10. Po wyborze i zatwierdzeniu przez Zamawiającego egzemplarza próbnego każdego artykułu, o którym mowa w pkt 3.6 lit. a oraz projektu graficznego, o którym mowa w pkt 3.6 lit. b, Wykonawca przystąpi do produkcji prototypu, o którym mowa w pkt 3.6 lit. c. 3.11. Wykonanie gadżetów promocyjnych odbędzie się po ostatecznej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego egzemplarza próbnego każdego artykułu, o którym mowa w pkt 3.6 lit.a oraz projektu graficznego, o którym mowa w pkt 3.6 lit. b (lub artykułu z wykonanym docelowym nadrukiem) oraz prototypu, o którym mowa w pkt 3.6 lit. c, przesłanej pocztą lub faksem lub drogą elektroniczną (poprzez e-mail). 3.12.Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego dotyczące wyglądu i formy gadżetów promocyjnych, o ile nie wpłynie to na zmianę kosztu wytworzenia danego artykułu. 4. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 7a oraz Załącznik nr 7b do SIWZ i jednocześnie Załącznik nr 1 do umowy. 5. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych od podanych w SIWZ i w Załącznikach do SIWZ. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia 6.1.Przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy materiałów, o których mowa w pkt 5.1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy. 6.2.Przygotowanie Zamawiającemu do akceptacji egzemplarza próbnego, o którym mowa w pkt 3.6 lit. a oraz projektu graficznego, o którym mowa w pkt 3.6 lit. b - w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w pkt 6.1. Opracowany przez Wykonawcę projekt graficzny oraz egzemplarz próbny, będzie zawierał treści przekazane przez Zamawiającego i przygotowane przez Wykonawcę oraz zostanie wykonany według wymagań i wskazówek Zamawiającego, opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 6.3. Umieszczenie na artykułach głównych motywów nadruków opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 6.4.Akceptacja lub zgłoszenie uwag przez Zamawiającego do przedstawionego egzemplarza próbnego, projektu graficznego - do 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę materiałów, o których mowa w pkt 6.2, z zastrzeżeniem pkt 3.9. 6.5. Dokonanie poprawek egzemplarza próbnego oraz projektu graficznego, o którym mowa w pkt 6.2 zgodnie z uwagami Zamawiającego oraz dostarczenie do Zamawiającego poprawionych materiałów w celu ostatecznej akceptacji - w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania przez Zamawiającego poprawionych materiałów. Ten sam termin ma zastosowanie w przypadku odrzucenia w całości przygotowanego przez Wykonawcę egzemplarza próbnego i projektu graficznego. 6.6.W przypadku, gdy poprawiony egzemplarz próbny oraz projekt graficzny nadal będą wymagały poprawek, Zamawiający i Wykonawca będą uzgadniali ich treść, przy czym uzgodnienie ostatecznego wyglądu artykułów, potwierdzone pisemną zgodą Zamawiającego, powinno nastąpić najpóźniej do dnia 22.10.2014 r. 6.7. Przekazanie Zamawiającemu do akceptacji prototypu, o którym mowa w pkt 3.6 lit.c - w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia uzgodnienia ostatecznego wyglądu artykułów, o którym mowa w pkt 6.6. W przypadku przekroczenia powyższego terminu z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 8 ust. 2 lit. a Umowy. 6.8.Uzgodnienie ostatecznego wyglądu prototypów musi nastąpić w ciągu 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Zamawiającemu materiałów, o których mowa w pkt 6.7. 6.9.Po akceptacji przez Zamawiającego prototypu, o którym mowa w pkt 6.8, Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym artykułów, w ramach części i zadań zamówienia. 6.10.Wykonanie oraz dostarczenie ostatecznej ilości artykułów objętych zamówieniem w ramach obu części zamówienia i wszystkich zadań zamówienia w terminie do dnia 28.11.2014 r. Przekroczenie powyższego terminu z winy Wykonawcy, skutkować będzie naliczaniem kar umownych zgodnie z § 8 ust 2 lit. c umowy. 6.11.Wszystkie egzemplarze i wydruki próbne, projekty graficzne oraz prototypy artykułów na poszczególnych etapach prac, Wykonawca będzie odbierał i dostarczał z/do Zamawiającego, w miejscu wskazanym w § 6 ust. 6 pkt 1 umowy oraz w sposób opisany w § 6 ust. 6 pkt 2-6 umowy. 6.12.Zamawiający nie zwraca Wykonawcy egzemplarzy próbnych, projektów graficznych i prototypów. 7.Okres gwarancji materiałów promocyjnych wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, liczone od daty dostawy Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798225007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości: a) dla Części I zamówienia - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), b) dla Części II zamówienia - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zamosc.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach