Przetargi.pl
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-664 Jarczów, ul. 3-go Maja 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6634579
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. 3-go Maja 24 24
  22-664 Jarczów, woj. lubelskie
  tel. 084 6634579
  REGON: 00053251800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jarczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gródku Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Chodywańcach Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jarczowie - filia szkoła podstawowa w Wierszczycy Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń placów zabaw wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 6 Część II Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Gródku Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Chodywańcach Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Jarczów- filia Szkoła Podstawowa w Wierszczycy. Szczegółowy wykaz wyposażenia - dostawa i montaż wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 6 Ilości poszczególnych elementów wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek itp. zawiera arkusz cenowy. Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń placów zabaw, mebli i wyposażenia wraz z ich opisem, wykaz zamawianych zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych wraz z ich opisem oraz wykaz zamawianego sprzętu audiowizualnego, teleinformatycznego i AGD wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 6 do SIWZ 1/ Wszystkie dostarczone materiały i sprzęt muszą być fabrycznie nowe (w oryginalnych opakowaniach), pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolne od wad fizycznych i prawnych (nie obciążone prawami osób trzecich). Powinny posiadać odpowiednie atesty, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa jakości. 2/ Na każdej zabawce lub jej opakowaniu musi być: - oznakowanie CE potwierdzające zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy zabawkowej, - informacja zawierająca nazwę i adres producenta lub imię i nazwisko jego upoważnionego przedstawiciela oraz polskiego importera (jeśli zabawka została sprowadzona spoza Unii Europejskiej), - informacja o przeznaczeniu zabawki, - ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, w tym dotyczące substancji zapachowych potencjalnie powodujących alergie (dotyczy zabawek wprowadzonych do obrotu od 20 lipca 2013r.), - w zależności od rodzaju zabawki - instrukcja w języku polskim dotycząca montażu, użytkowania, konserwacji, rodzaju stosowanych baterii lub akumulatorów oraz sposobu ich bezpiecznego usunięcia. 3/ Dostawa będzie realizowana w 1 pakiecie, zabezpieczonym przed uszkodzeniem i oznaczonym. Do pakietu należy załączyć spis wszystkich materiałów. 4/ Pakiety należy dostarczyć odpowiednio do siedziby szkół: i po obustronnym sprawdzeniu zawartości, przekazać za pokwitowaniem odbioru Dyrektorowi Szkoły Podstawowej (lub osobie przez niego wskazanej). 5/ Dostawa musi odbyć się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w 9°°-12°°, po telefonicznym uzgodnieniu na 2 dni wcześniej, terminu dostawy z Zamawiającym, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 6/ Wykonawca zrealizuje dostawę na własny koszt, obejmujący transport, rozładunek, wniesienie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia oraz montaż sprzętu w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 365352002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugjarczow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach