Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów papierowych oraz akcesoriów do sprzątania wg zadań

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5631461 do 63 , fax. 082 5630450
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Wołyńska 57 57
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5631461 do 63, fax. 082 5630450
  REGON: 11005287100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów papierowych oraz akcesoriów do sprzątania wg zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja dostaw według zadań: Zadanie nr 1 - Sukcesywna dostawa środków czystości. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1a do DIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku środków czystości zawierających substancje niebezpieczne do dostarczenia wraz z ofertą, kart charakterystyki tych produktów Zadanie nr 2 - Sukcesywna dostawa artykułów papierowych. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1b do DIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy. Zadanie nr 3 - Sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania. Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedstawiony jest w załączniku nr 1c do SIWZ, który jednocześnie należy traktować jako formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398312008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach