Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasnobród

Gmina Krasnobród ogłasza przetarg

 • Adres: 22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 36
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 660 7691 , fax. 0-84 660 7692
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krasnobród
  ul. 3 Maja 36 36
  22-440 Krasnobród, woj. lubelskie
  tel. 0-84 660 7691, fax. 0-84 660 7692
  REGON: 95036870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnobrod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasnobród
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KRASNOBRÓD W KONTEKŚCIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW: 1) liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Krasnobród wynosi około 7400, natomiast liczba osób, które zadeklarowały zamieszkanie wynosi około 5550, 2) na terenie Gminy Krasnobród znajduje się około 1825 nieruchomości zamieszkałych. W skład Gminy Krasnobród wchodzą miejscowości: Krasnobród, Podklasztor, Turzyniec, Majdan Wielki ( Borki, ul. Tomaszowska ), Majdan Mały, Hutków, Dominikanówka, Zielone z przysiółkiem Przejma, Wólka Husińska z przysiółkiem Husiny, Szur z leśniczówką Figarnia, Grabnik wraz z częścią tzw. Grabnik Górny, Nowa Wieś, Hutki, Kaczórki, Malewszczyzna wraz z przysiółkiem Koźwoda, Hucisko, Stara Huta wraz z przysiółkami Lasowce oraz Kistków, Potok Senderki wraz z leśniczówką, 3) powierzchnia gminy wynosi około 125 km2, 4) szacowana ilość objętościowa odpadów komunalnych powstająca na terenie nieruchomości zamieszkałych wynosić będzie około 175- 200 m3/miesiąc. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasnobród, oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonym przez Gminę i znajdującego się na terenie Gminy.1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) odbiór stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z pojemników 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l i w workach, które zostaną wystawione przed posesję w dniu odbioru, b) odbiór stałych i ciekłych odpadów komunalnych zgromadzonych w prowadzonym przez Gminę Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyznaczonych miejsc i boksów gdzie odpady są gromadzone luzem, pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, worków oraz pojemników na odpady ciekłe i niebezpieczne, 2) Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych: a) z terenu nieruchomości zamieszkałych: zmieszanych odpadów komunalnych raz w miesiącu, odpadów zebranych selektywnie tj. opakowań ze szkła bezbarwnego i kolorowego, papieru oraz plastiku i metalu raz w miesiącu, b) z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów: odpadów ulegających biodegradacji raz w miesiącu, pozostałych odpadów komunalnych dwa razy w roku w miesiącach lipiec i grudzień, 3) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zebranych selektywnie z terenu nieruchomości zamieszkałych ma się odbywać w tym samym dniu, 4) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z terenu poszczególnych nieruchomości zamieszkałych zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu odbioru odpadów przed podpisaniem umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów 30 dni przed nastąpieniem tej zmiany, 5) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiającym będzie informował mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów, 6) odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych będą zbierane i odbierane z podziałem na odpady niesegregowane ( zmieszane odpady komunalne) i odpady zbierane selektywnie: szkło białe, szkło kolorowe, papier oraz plastik i metal, 7) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: a) pojemniki: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, lub 240 l na odpady zmieszane, b) pojemniki: 1100 l na odpady zmieszane, c) worki: 120 l na odpady zmieszane, plastik i metal, szkło oraz papier, 8) szacunkowa ilość stałych odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałych w ramach niniejszego zamówienia wynosi: około 600 Mg - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, około 80 Mg - Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39, opakowania z metalu o kodzie 15 01 04, około 130 Mg - Opakowania ze szkła kolorowego i bezbarwnego o kodzie 15 01 07, szkło bezbarwne i kolorowe o kodzie 20 01 02, około 80 Mg - Papier i tektura o kodzie 20 01 01, 9) szacunkowa ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów prowadzonego przez Gminę w ramach niniejszego zamówienia wynosi: około 40 Mg - Zużyte opony o kodzie: 16 01 03, około 40 Mg - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, około 10 Mg - Metale o kodzie: 20 01 40, około 0,40 Mg - Baterie i akumulatory o kodzie: 20 01 33, 20 01 34, około 0,10 Mg - Środki ochrony roślin o kodzie: 20 01 19, 20 01 80, około 30 Mg - Odpady ulegające biodegradacji o kodzie: 20 02 01, około 60 Mg - Meble i odpady wielkogabarytowe o kodzie: 20 03 07, około 0,40 Mg - Oleje i tłuszcze o kodzie: 20 01 25, 20 01 26, około 0,04 Mg - Leki o kodzie: 20 01 31, 20 01 32, około 40 Mg - Odpady z budowy i remontów o kodzie: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 08 02, 17 01 82, 10) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych należy wyłącznie do właścicieli nieruchomości, natomiast w worki do selektywnej zbiórki odpadów do Wykonawcy. Szacuje się, że rocznie należy zapewnić worki dla jednego mieszkańca w ilości: 4 szt. na szkło kolorowe, 4 szt. na szkło białe, 2 szt. na papier oraz 8 szt. na plastik i metal, rocznie około 101 tys. sztuk. Zamawiający szacuje, że w trakcie realizacji zamówienia ilość worków może wzrosnąć o 5%. Wykonawca winien uwzględnić koszt zakupu worków i ich obsługi w cenie oferty, 11) wykonawca wyposaży mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów w następujących kolorach: kolor biały - odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego, kolor zielony - odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego, kolor żółty - odpady opakowaniowe z metalu i aluminium, opakowania wielomateriałowe oraz plastik, kolor niebieski - odpady z papieru i tektury. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach oraz nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy, 12) nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest poinformować mieszkańców o sposobie zbierania i odbierania odpadów komunalnych, dostarczyć do każdej nieruchomości zamieszkałej harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Krasnobród na rok 2015 i informację na temat sposobu segregacji odpadów, oraz do każdej miejscowości, której mieszkańcy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów dostarczyć pakiet worków w ilości po dwa worki na nieruchomość na szkło białe, szkło kolorowe i papier oraz po jednym worku na plastik i metal na dwóch mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość, 13) do dnia 30 listopada 2015 roku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej nieruchomości zamieszkałej harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Krasnobród na rok 2016 i informację na temat sposobu segregacji odpadów, 14) wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczyć do urzędu gminy rezerwę worków na odpady zbierane selektywnie w ilości: 1200 sztuk worków na plastik i metal, 600 sztuk na szkło białe, 600 sztuk na szkło kolorowe i 600 sztuk na papier i w razie wyczerpania do uzupełnienia rezerwy na prośbę zamawiającego. Worki będą przeznaczone do wykorzystania przez mieszkańców gminy, 15) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem: a) wykonawca prowadzi ewidencję w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i przekazywania ich do instalacji, w tym karty przekazania odpadów, oraz ewidencja instalacji w zakresie postępowania z odpadami - zgodnie z zał. Nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja( Dz. U. z 2012 r., poz. 630), b) wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia, 16) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868 ) i postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Krasnobród. UWAGA! - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także ilość nieruchomości zamieszkałych z których będą odbierane odpady komunalne. Ilość ta może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wzrost ilości obsługiwanych osób, a także nieruchomości w granicach 5% nie będzie miał wpływu na zryczałtowane wynagrodzenie i realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien uwzględnić te koszty w cenie oferty. Wykonawca przy wycenie oferty uwzględnia, że ilości (waga) poszczególnych frakcji odpadów podane przez Zamawiającego do odbioru z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów są szacunkowe, ilości te mogą wzrosnąć w ciągu realizacji zamówienia. Wykonawca winien uwzględnić te zmiany i ewentualny wzrost kosztów z nimi związany w cenie oferty. 3. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW. 1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ), ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ), ustaw z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ), ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach ( Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ), ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm. ), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi ( Dz. U. 2009 r. Nr 104, poz. 868 ), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673 ), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1206 ), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 645 ), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2012 r., poz. 630 ),rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 676 ), uchwała Nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnobród zmieniona uchwałami: Nr XXIII/194/13 z dnia 21 marca 2013 r., Nr XXVIII/229/13 z dnia 28 października 2013 roku i Nr XXXVII/283/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r., uchwała Nr XXIII/193/13 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krasnobród i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałami: Nr XXV/206/13 z dnia 28 maja 2013 r., Nr XXVIII/230/13 z dnia 28 października 2013 r. i Nr XXXVII/284/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r., uchwała Nr XXIV/396/12 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, uchwała Nr XXVI/397/12 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017. 2) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 645 ), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 676 ), uchwałą Nr XXIV/396/12 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, uchwałą Nr XXVI/397/12 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017. 3) za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 4) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krasnobrod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach