Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowa Kłoda

Urząd Gminy Dębowa Kłoda ogłasza przetarg

 • Adres: 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3557008 , fax. 083 3557044
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda
  Dębowa Kłoda 116A 116A
  21-211 Dębowa Kłoda, woj. lubelskie
  tel. 083 3557008, fax. 083 3557044
  REGON: 00053248700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowa Kłoda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dębowa Kłoda, oraz punktów PSZOK zlokalizowanych na terenie gminy poprzez: odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych poprzez składowanie lub przekazanie ich uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 1)Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór stałych odpadów komunalnych: a)z nieruchomości zamieszkałych z pojemników i worków 120 l. lub 240 l, które zostaną wystawione przed posesję w dniu odbioru, b)z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne tj. indywidualnych działek rekreacyjnych z pojemników/worków 120l, lub 240l, oraz poprzez sieć (gniazd kontenerowych) o pojemności 7 m3 każdy (KP7), c)z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne dla obiektów gastronomii, handlowych, hoteli, pensjonatów i innych obiektów całodziennego pobytu, pól namiotowych spod nieruchomości z miejsc umożliwiających łatwy dojazd pojazdu Wykonawcy zgodnie z częstotliwością określoną w Uchwale Nr XXIV/116/12 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowa Kłoda. 2)Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z: 1.Terenu zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w miejscowościach: Bednarzówka, Białka, Chmielów, Dębowa Kłoda, Hanów, Kodeniec, Korona, Kolonia Krzywowierzba, Leitnie, Lubiczyn, Makoszka, Marianówka, Nietiahy, Pachole, Plebania Wola, Stępków, Uhnin, Wyhalew, Zadębie, Żmiarki . a) dwa razy w miesiącu, (raz odpady zmieszane, raz odpady suche), b)raz na kwartał odpady biodegradowalne ( trawa, popiół) c)raz na kwartał odpady opakowaniowe ze szkła, d)raz na pół roku - meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (bez dodatkowego wynagrodzenia), e)odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym zakresie w terminie ustalonym z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, lub na zgłoszenie, f)z punktu selektywnej zbiórki odpadów, o którym mowa w uchwale Nr XXV/126/12 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 2.Nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: a)dla obiektów gastronomii w sezonie letnim, czerwiec-sierpień - trzy razy w tygodniu, poza sezonem letnim na zgłoszenie. b)dla obiektów handlowych, hoteli, pensjonatów i innych obiektów całodziennego pobytu, pól namiotowych, w sezonie letnim, czerwiec - sierpień - trzy razy w tygodniu, a w pozostałych okresach na zgłoszenie , c)dla działek rekreacyjnych w okresie od 1 kwietnia - 30 września - nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia kontenerów. d)z powszechnie dostępnych terenów użyteczności publicznej - w miarę potrzeb, e)zbiórka odpadów problemowych tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w sezonie - jeden raz (wskazane na początku sezonu bez dodatkowego wynagrodzenia). f)Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego wyposażania obsługiwane nieruchomości w worki na odpady zbierane selektywnie ( suche, szkło, odpady biodegradowalne) o odpowiednim kolorze i wypisanych frakcjach. 3)Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu odbioru odpadów przed podpisaniem umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 4)Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 5)Odpady komunalne będą zbierane i odbierane z podziałem na poszczególne frakcje: sucha, mokra, szkło i odpady biodegradowalne. 6)Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych w gminie Dębowa Kłoda: -Pojemnik - 120 l, -Pojemnik - 240l, -Pojemnik - 1100 l, -Kontener - KP-7- 7000 l, -Kosze uliczne o pojemności od 30 l. do 50 l, -Worki - 120 l, 240l. 7)Szacunkowa ilość stałych odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru w ramach niniejszego zamówienia tj. 520 Mg w tym: - 300 Mg - 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - 150 Mg - 15 01 06, 15 01 07 - Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania szklane - 70 Mg - inne odpady odbierane w sposób selektywny 8)Na koniec października 2015 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło 1473 właścicieli nieruchomości, w tym firmy, nieruchomości użytku publicznego oraz nieruchomości zamieszkałe sezonowo. W 2015 roku do dnia 31.10.2015 r z terenu gminy Dębowa Kłoda odebrano 302,34 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, oraz 122,48 Mg odpadów segregowanych (frakcja sucha i szkło), 9,72 Mg odpady gabarytowe i 3,0 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych. 9)Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów należy wyłącznie do właściciela danej nieruchomości. 10)Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem: -Wykonawca prowadzi ewidencję w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i przekazywania ich do instalacji, w tym karty przekazania odpadów i ewidencja instalacji w zakresie postępowania z odpadami - zgodnie z zał. Nr1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2012 r. poz. 630). -Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. 11)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach oraz spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. z 25 stycznia 2013 r. poz. 122) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868) i postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w sposób nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczania tras wywozu, ponadnormatywnego hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń infrastruktury technicznej. UWAGA ! Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone lub zmienione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość odbieranych frakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach