Przetargi.pl
Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Rykach

Sąd Okręgowy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4601008 , fax. 81 4601008
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Lublinie
  ul. Krakowskie Przedmieście 43 43
  20-076 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4601008, fax. 81 4601008
  REGON: 00032295600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Rykach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Rykach. 1.3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Standard świadczonych usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach