Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Załakowo - Łyśniewo w gminie Sierakowice w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 684 73 41 , fax. 0-58 684 73 41
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  ul. Kartuska 12 12
  83-340 Sierakowice, woj. pomorskie
  tel. 0-58 684 73 41, fax. 0-58 684 73 41
  REGON: 22045423900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.sierakowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Załakowo - Łyśniewo w gminie Sierakowice w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Załakowo - Łyśniewo w gminie Sierakowice, woj. pomorskie w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 2.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres: 1) Kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - 1072,3 mb 2) Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej - 2492,7 mb 3) Główne przepompownie ścieków sanitarnych PS1 i PS2 - 2 komplety 4) Zasilanie elektroenergetyczne, zagospodarowanie przepompowni, ogrodzenie - 2 komplety 5) Przepompownie przydomowe Pd- 5 kompletów Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę: a) kanał ściekowy sanitarny grawitacyjny: PCV-U lite fi 200x5,9mm SN8; długość łączna L = 789,4 m PE RC fi 200x11,9mm SDR17; długość łączna L = 282,9 m - przyłącza sanitarne ilość 12 szt. PCV-U lite fi 160x4,7mm SN8; długość łączna L= 704,7 m b) zbiornikowe przepompownie ścieków: 1. nazwa przepompowni PS1; nr działki 9; obręb geodezyjny: Łyśniewo; wydajność min-max. [dm3/s] 3,7-4,5; wysokość podnoszenia min-max. [mH2O] 29-35; moc silnika pompy min-max [kW] 5,0-8,0. 2. nazwa przepompowni PS2; nr działki 287/6; obręb geodezyjny: Załakowo; wydajność min-max. [dm3/s] 3,7-4,5; wysokość podnoszenia min-max. [mH2O] 10-25; moc silnika pompy min-max [kW] 2,0-4,0. 3. nazwa przepompowni Pd1; nr działki 139; obręb geodezyjny: Łyśniewo; wydajność min-max. [dm3/s] 1,0-2,0; wysokość podnoszenia min-max. [mH2O] 20-35; moc silnika pompy min-max [kW] 2,0-4,0. 4. nazwa przepompowni Pd2; nr działki 134/2; obręb geodezyjny: Łyśniewo; wydajność min-max. [dm3/s] 1,0-2,0; wysokość podnoszenia min-max. [mH2O]20-35; moc silnika pompy min-max [kW] 2,0-4,0. 5. nazwa przepompowni Pd3; nr działki 31; obręb geodezyjny: Łyśniewo; wydajność min-max. [dm3/s] 1,0-2,0 ; wysokość podnoszenia min-max. [mH2O] 20-35; moc silnika pompy min-max [kW] 2,0-4,0. 6. nazwa przepompowni Pd4; nr działki 30; obręb geodezyjny : Łyśniewo; wydajność min-max. [dm3/s] 1,0-2,5; wysokość podnoszenia min-max. [mH2O] 20-35; moc silnika pompy min-max [kW] 2,0-4,0. 7. nazwa przepompowni Pd5; nr działki 287/7; obręb geodezyjny: Załakowo; wydajność min-max. [dm3/s] 1,0-2,5; wysokość podnoszenia min-max. [mH2O] 20-35; moc silnika pompy min-max [kW] 2,0-4,0. - rurociąg tłoczny przepompowni PS1 i PS2 wraz z uzbrojeniem PE 100 RC fi 90x5,4 mm kl. SDR 17 długość łączna L = 2040,4 m - rurociąg tłoczny przepompowni przydomowych d1, Pd2, Pd3, Pd4 i Pd5 wraz z uzbrojeniem PE 100 RC fi 50x3,0 mm kl. SDR 17 długość łączna L = 452,3 m - likwidacja odcinka rurociągu kanalizacji wraz z uzbrojeniem w działka 287/6 i 299 obręb Załakowo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.sierakowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach