Przetargi.pl
Dostawa paliwa - tankowanie samochodów służbowych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Profesora Lotha 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8460620, 8460621 , fax. 59 8460621
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
  ul. Profesora Lotha 26 26
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8460620, 8460621, fax. 59 8460621
  REGON: 77090151100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa - tankowanie samochodów służbowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa paliw (tankowanie samochodów służbowych) odpowiadających Polskim Normom: benzyny bezołowiowej Pb 95, oraz oleju napędowego (ON) do samochodów służbowych Zamawiającego. 2. Miejscem realizacji dostaw będzie stacja paliw Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym. Wykonawca powinien posiadać co najmniej jedną stacje paliw zlokalizowaną na terenie miasta Słupska. 3. Roczne zużycie paliwa przez Zamawiającego wynosi około: Pb 95 - 11 000 litrów, olej napędowy ON - 33 000 litrów. 4. W związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Szpitala, Zamawiający zastrzega, iż ilość paliwa podana powyżej jest ilością szacunkową / orientacyjną, podaną w celu obliczenia ceny oferty. Z uwagi na to, iż ilość paliwa określona w powyższym punkcie może ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości zakupionego paliwa. 5. Paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego na stacji paliw wybranego Wykonawcy, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach