Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Nieżychowice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, Nieżychowice
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3981059 , fax. 52 3981059
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Nieżychowice
  Nieżychowice
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 52 3981059, fax. 52 3981059
  REGON: 00007948000248
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdniezychowiceihar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Instytutu Badawczego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ciągu roku od zawarcia umowy. W ilości 140m3 + 20m3 w opcji zamawiającego. Jednorazowa dostawa niemniejsza niż 5m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdniezychowiceihar.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach