Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego do zbiornika umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej - przeznaczonego dla pojazdów Zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 48d
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o.
  ul. Zjednoczenia 48d 48d
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  REGON: 22075244500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spólka prawa handlowego - usługi komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej - przeznaczonego dla pojazdów Zakładu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne zaopatrywanie w olej napędowy dla pojazdów Zakładu do zbiornika umiejscowionego na terenie Zakładu w ilości łącznej do 60 000 litrów o parametrach podanych w złożonej ofercie. Przedmiot umowy dostarczany będzie partiami do 5000 litrów na każdorazowe wezwanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach