Przetargi.pl
Sprzedaż paliwa do pojazdów służbowych w sieci podmiotów działających w systemie sprzedaży za pomocą paliwowych kart płatniczych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. Hoene Wrońskiego 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5204040 , fax. 058 5204040
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ
  ul. Hoene Wrońskiego 4 4
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5204040, fax. 058 5204040
  REGON: 00029771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krew.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż paliwa do pojazdów służbowych w sieci podmiotów działających w systemie sprzedaży za pomocą paliwowych kart płatniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliwa do pojazdów służbowych Zamawiającego w sieci podmiotów działających w systemie sprzedaży za pomocą paliwowych kart płatniczych na terytorium Polski, w ilości 90 000 litrów oleju napędowego (wytwarzanego na podstawie normy PN-EN 590), 1 000 litrów benzyny bezołowiowej (wytwarzanej na podstawie normy PN-EN 228:2013-04) oraz 9 000 litrów LPG (wytwarzanego na podstawie normy PN-EN 589+A1: 2012) przez okres 36 miesięcy od podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość stacji paliw na terenie kraju
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krew.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach