Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby taboru samochodowego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/59/16.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8635249 , fax. 059 8635249
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Węgrzynowicza 13 13
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 059 8635249, fax. 059 8635249
  REGON: 77090150500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lebork.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby taboru samochodowego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/59/16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa - oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby taboru samochodowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 5 będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty. 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie przedmiotowego zamówienia. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zamówieniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) olej napędowy ON - 50.000 litrów 2) olej silnikowy diesel 15W/40 - 30 litrów 3) olej silnikowy diesel 5W/30 - 120 litrów 4) olej AD Blue - 200 litrów 5) żarówki H1 55W, H4 60/55W, H7 55W - 60 szt. 6) bezpieczniki - 20 kpl. 7) wycieraczki samochodowe - 20 kpl 8) płyn do spryskiwaczy (pojemnik 5l) zimowy - 80 pojemników (łącznie 400 litrów) 9) płyn do spryskiwaczy (pojemnik 5l) letni - 40 pojemników (łącznie 200 litrów) 10) żetony do mycia pojazdów - 300 szt. 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 1) posiadał koncesję na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji oraz obrotu paliwami ciekłymi, 2) posiadał stacje paliw czynną 24 godziny zlokalizowaną nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, 3) realizował tankowanie w obrocie bezgotówkowym na podstawie listy tankowań oraz zakupów sporządzanej przez Wykonawcę, 4) zagwarantował, że marża nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy. 6. Każde bezgotówkowe tankowanie będzie rejestrowane u Wykonawcy. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra paliwa, wartość zakupu paliwa, wartość oraz ilość pozostałych towarów i usług, numer rejestracyjny tankowanego samochodu, stan licznika, podany przez użytkownika przy każdej transakcji). Wyniki monitoringu winny być przesyłane Zamawiającemu przynajmniej raz w miesiącu drogą mailową na adresy wskazane przez Zamawiającego, mogą być również udostępnione poprzez portal internetowy Wykonawcy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stały upust (rabat)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.lebork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach