Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Sp. z o.o. w Ustce

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8144811 , fax. 59 8144277
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  ul. Wiejska 7 7
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 59 8144811, fax. 59 8144277
  REGON: 77094893200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka ze 100 % udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Sp. z o.o. w Ustce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce w okresie 24-miesięcy od dnia podpisania umowy.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę olej napędowy (kod CPV: 09.13.41.00-8) w ilości szacunkowej 106 000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkustka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach