Przetargi.pl
Budowa budynku gospodarczego ze składem opału; Sianowska Huta - gm. Kartuzy; dz. nr 3036

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, Burchardztwo 181
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 681 16 36 , fax. 058 681 16 36
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
  Burchardztwo 181 181
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 058 681 16 36, fax. 058 681 16 36
  REGON: 19003681000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http.://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kartuzy/zamówienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku gospodarczego ze składem opału; Sianowska Huta - gm. Kartuzy; dz. nr 3036
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku gospodarczego ze składem opału; Sianowska Huta - gm. Kartuzy; dz. nr 3036, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-10-23 do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP O/KARTUZY 10 1020 1866 0000 1202 0012 9478; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione jako poręczenie lub gwarancje należy złożyć w oryginale w kasie Nadleśnictwa Kartuzy Wnoszone jako wadium poręczenie lub gwarancje muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także obejmować cały okres związania ofertą określona w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http.://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kartuzy/zamówienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach