Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, ziemniaków i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Siemirowicach

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8613460 , fax. 059 8613462
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
  ul. W. Witosa 16 16
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 059 8613460, fax. 059 8613462
  REGON: 77097975000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, ziemniaków i wyrobów wędliniarskich do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Siemirowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich na potrzeby wyżywienia uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach . W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wydzielono następujące części: a)Część 1 zamówienia Dostawa artykułów spożywczych różnych i wyrobów wędliniarskich b)Część 2 zamówienia Dostawa ziemniaków 2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 7 do SIWZ. 3.Zamówione produkty dostarczać należy zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez szkołę na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dostawą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach ul. Szkolna 15 (Szkoła Podstawowa) i Osiedle na Skarpie 2 (Przedszkole) 84-313 Siemirowice, PRZY CZYM W ZAKRESIE CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA WYMAGANE JEST CODZIENNE DOSTARCZANIE WĘDLINY ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO. 4.Wykonawca dostarczać powinien produkty pierwszej klasy jakości, świeże, o aktualnych terminach przydatności do spożycia, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, zgodnie z obowiązującym prawem. 5.Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Wymagany przez Zamawiającego termin przydatności do spożycia dostarczanych artykułów żywnościowych musi być zgodny z data ważności określoną przez producenta. 6.W przypadku dostawy towaru złej jakości lub towaru przeterminowanego, Zamawiający wymaga od Dostawcy wymiany tego towaru, najpóźniej następnego dnia po dniu dostawy. 7.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 8.Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, 9.Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 10.Ceny jednostkowe za dany produkt obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania podanej ilości danego produktu, przy założeniu, iż wielkość niewykorzystania nie może przekroczyć 20% ilości określonej dla danego produktu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach