Przetargi.pl
usuwanie awarii oraz bezzwłoczne wykonywanie robót ogólnobudowlanych w mieszkaniach i budynkach gminnych

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Czyżykowska 70
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5314005 , fax. 058 5303255
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie
  ul. Czyżykowska 70 70
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 058 5314005, fax. 058 5303255
  REGON: 19298941800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkzm.tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usuwanie awarii oraz bezzwłoczne wykonywanie robót ogólnobudowlanych w mieszkaniach i budynkach gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem przetargu są : a) roboty ogólnobudowlane o charakterze awarii b) roboty ogólnobudowlane wymagające bezzwłocznego wykonania 2. Roboty o charakterze awarii. Do danej grupy robót należeć będą: - roboty, których nie można było przewidzieć, a które posiadają znamiona awarii, - roboty związane z usuwaniem przyczyn i skutków awarii, - roboty, których wykonanie jest niezbędne dla zapobiegnięcia ewentualnym przyszłym awariom 3. Roboty nie mające charakteru awarii. Do tej grupy prac należeć będą m.in. a) sytuacje w wyniku zaistnienia których Zamawiający odzyskuje lokal b) sytuacje w wyniku których Wykonawcy wybrani w procedurze na wykonanie planowanych robot budowlanych nie będą wywiązywali się z nałożonych obowiązków( w tym terminów)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkzm.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach