Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach.

Zespół Szkół w Cewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 65
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8613248 , fax. 059 8613248
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Cewicach
  ul. W. Witosa 65 65
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 059 8613248, fax. 059 8613248
  REGON: 22027455000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zscewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna gminy - szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Cewicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich na potrzeby wyżywienia uczniów Zespołu Szkół w Cewicach. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wydzielono następujące części: Część 1 zamówienia - Dostawa ziemniaków Część 2 zamówienia - Dostawa jajek Część 3 zamówienia - Dostawa warzyw i owoców świeżych Część 4 zamówienia - Dostawa mięsa i jego przetworów Część 5 zamówienia - Dostawa ryb i ich przetworów Część 6 zamówienia - Dostawa nabiału Część 7 zamówienia - Dostawa pieczywa Część 8 zamówienia - Dostawa artykułów spożywczych 2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 7 do SIWZ. 3.Zamówione produkty dostarczać należy zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi przez szkołę do Zespołu Szkół w Cewicach ul. W. Witosa 65 84-312 Cewice oraz do Szkoły Podstawowej im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Cewicach ul. Węgrzynowicza 1 zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 4.Wykonawca dostarczać powinien produkty pierwszej klasy jakości, świeże, o aktualnych terminach przydatności do spożycia, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, zgodnie z obowiązującym prawem. 5.Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Wymagany przez Zamawiającego termin przydatności do spożycia dostarczanych artykułów żywnościowych musi być zgodny z datą ważności określoną przez producenta. 6.W przypadku dostawy towaru złej jakości lub towaru przeterminowanego, Zamawiający wymaga od Dostawcy wymiany tego towaru, najpóźniej następnego dnia po dniu dostawy. 7.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do siedzib Zespołu Szkół w Cewicach własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 8.Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 9.Ceny jednostkowe za dany produkt obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy. 10.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wraz z dostawami faktur zakupu towarów lub dowodów dostaw oraz aktualnych Handlowych Dokumentów Identyfikacyjnych (zgodnie z HACCP) 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania podanej ilości danego produktu, przy założeniu, iż wielkość niewykorzystania nie może przekroczyć 20% ilości określonej dla danego produktu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 12.Zamawiający wymaga, aby termin płatności za fakturę tytułem zapłaty za dostarczone produkty wynosił nie mniej niż 7 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zs.cewice.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach