Przetargi.pl
Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych oraz mrożonych, przetworów owocowych i warzywnych, kiszonek, grochu, fasoli - znak sprawy Adm 12/2015

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 17
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 52 47 500 , fax. 58 5247520
 • Data zamieszczenia: 2015-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
  ul. Srebrniki 17 17
  80-282 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 52 47 500, fax. 58 5247520
  REGON: 00029346200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsp-bilikiewicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych oraz mrożonych, przetworów owocowych i warzywnych, kiszonek, grochu, fasoli - znak sprawy Adm 12/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych oraz mrożonych, przetworów owocowych i warzywnych, kiszonek, grochu, fasoli, w asortymencie określonym w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Towar dopuszczony do obrotu na terenie RP i zgodny z Polską Normą.Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, składanymi telefonicznie określającymi każdorazowo asortyment i ilość,w terminach: Część 1 - Ziemniaki - 4 dni; Część 2 - Warzywa świeże - 1 dzień; Część 4 - kiszonki, Część 8 - Jabłka - 2 dni Części: 3, 5, 6, 7 - 4 dni. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu żywnościowego w siedzibie Zamawiającego. Zjazd do magazynu żywnościowego na terenie Szpitala drogą przy nachyleniu 13% w kierunku magazynu, zakończoną zakrętem o kącie ok. 90?. Wykonanie przedmiotu zamówienia należy zrealizować w zamówieniach częściowych, w okresie od dnia 2 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w zakresie Pakietu 1 i Pakietu 2. Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów Zamawiający ustala na kwotę: Pakiet 1- 2 100,00 dwa tysiące sto złotych 00/100 Pakiet 2- 2 000,00 dwa tysiące złotych 00/100 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; (Uwaga! Termin ważności poręczenia musi być dłuższy o co najmniej tydzień od terminu związania ofertą); 3) gwarancjach bankowych (Uwaga! Termin ważności gwarancji musi być dłuższy o co najmniej tydzień od terminu związania ofertą); 4) gwarancjach ubezpieczeniowych (Uwaga! Termin ważności gwarancji musi być dłuższy o co najmniej tydzień od terminu związania ofertą); 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) (Uwaga! Termin ważności poręczenia musi być dłuższy o co najmniej tydzień od terminu związania ofertą). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BPH SA Oddział Gdańsk 98 1060 0076 0000 3210 0022 0358. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: Wadium w przetargu na dostawę ziemniaków, warzyw i owoców świeżych oraz mrożonych, przetworów owocowych i warzywnych, kiszonek, grochu, fasoli. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsp-bilikiewicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach