Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Trzebielinie w roku 2016

Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich ogłasza przetarg

 • Adres: 77-235 Trzebielino, Trzebielino 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 85 80 130 , fax. 59 85 80 130
 • Data zamieszczenia: 2015-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich
  Trzebielino 69 69
  77-235 Trzebielino, woj. pomorskie
  tel. 59 85 80 130, fax. 59 85 80 130
  REGON: 00064742800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola.trzebielino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Trzebielinie w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Trzebielinie w roku 2016, obejmująca następujące części: Część I - Różne produkty spożywcze; Część II - Owoce i warzywa: świeże oraz przetworzone; Część III - Ziemniaki; Część IV - Mięso, produkty mięsne, wędliny; Część V - Ryby: świeże i mrożone; Część VI - Mrożonki; Część VII - Pieczywo. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia określa Formularz cenowy - Załącznik Nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szkola.trzebielino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach